Ulgi w składkach ZUS – jakie i dla kogo?

Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie ulg w ZUS jakie przysługują płatnikom składek. Jest ich kilka i warto je znać, żeby móc zgłosić w ZUS-ie chęć skorzystania z nich. Swym zakresem obejmują przedsiębiorcę, jak i zatrudnione u niego określone osoby. Dotyczą one:

 • zwolnień w opłacie składek ubezpieczeniowych,
 • zwolnień z obowiązku składania rozliczeń,
 • prolongaty w zakresie spłaty zobowiązań z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych.


Ulgi w składkach za ubezpieczenie społeczne

Nowy przedsiębiorca, który nie prowadził w ostatnich 60 m-cach działalności gospodarczej i nowa działalność nie jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, może od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności przez pierwsze 24 miesiące opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od 30% kwoty aktualnego wynagrodzenia minimalnego za pracę.

Prawo do opłacania obniżonych składek społecznych nie przysługuje m.in. wspólnikom spółek jawnych, komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowemu wspólnikowi spółki z o.o.


Ulgi w składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Ulgi w naliczaniu i opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczą przedsiębiorców posiadających prawo do emerytury lub renty a także przedsiębiorców z ustaloną niepełnosprawnością.

Składek nie opłaca:

1 Przedsiębiorca – emeryt lub rencista, który pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i:

 • uzyskiwane przez niego przychody z pozarolniczej działalności nie przekraczają w miesiącu kwoty połowy najniższej emerytury, lub

 • opłaca podatek dochodowy z prowadzonej pozarolniczej działalności w formie karty podatkowej.

2. Przedsiębiorca – niepełnosprawny z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, o ile:

 • z działalności uzyskuje przychody w wysokości nieprzekraczającej 50% najniższej emerytury lub

 • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Wymienionych wyżej warunków nie łączy się i dotyczą tylko miesięcy w których został spełniony warunek. Zwolnienie z płacenie składek nie pozbawia przedsiębiorcy uprawnień do opieki zdrowotnej.


Ulgi w opłatach na fundusze pozaubezpieczeniowe FP i FGŚP

Z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP zwolniony jest przedsiębiorca za:

 • pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem, przez 36 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu

 • osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane jako bezrobotne, 12 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę

 • skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, 12 miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę

 • pracowników, którzy ukończyli co najmniej 55 lat (kobiety) i co najmniej 60 lat ( mężczyźni) – bezterminowo

Podstawa prawna: art. 104a, 104b i 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zwolnienia z przekazywania rozliczeń (deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego) za kolejny miesiąc

Z prawa takiego skorzystać mogą przedsiębiorcy w sytuacji, gdy opłacają składki ubezpieczeniowe wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące i:

 • w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne kwoty w wysokości najniższej obowiązującej ich podstawy wymiaru składek (i osoby z nimi współpracujące) oraz

 • nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Co więcej, preferencja, o której mowa, ma także zastosowanie w sytuacji, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego ustala się najniższą podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych.

Podstawa prawna: art. 47 ust. 2a, 2b i 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prolongata w spłacie zaległości składkowych

Przedsiębiorcy mający trudności z realizacją obowiązku terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych (za siebie i zatrudnione w swojej firmie osoby) mogą wystąpić do organu rentowego o ulgę związaną ze spłatą tych należności. ZUS może odroczyć termin płatności składek lub wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach. Dodatkowo ZUS może umorzyć należności z tytułu nieopłaconych składek.


Odroczenie terminu płatności składek

Przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek i opłacenie ich w nowym, dłuższym terminie ich płatności, bez obciążenia odsetkami za zwłokę. Przesunięty i ustalony nowy termin uniemożliwia ZUSowi podjęcie czynności zmierzających do przymusowego wyegzekwowania tych należności w drodze egzekucji. W zamian jednak ZUS pobiera opłatę prolongacyjną.

Odroczenie terminu płatności składek dotyczy wyłącznie należności opłacanej przez płatnika składek. Ulgi tej nie można zastosować do składek w części finansowanych przez ubezpieczonych niebędących jednocześnie ich płatnikiem (np. pracowników, zleceniobiorców).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które mogą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Z 2005r. nr165, poz.1373 ze zm.).


Spłata długu do ZUS w ratach

Pracodawca może wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie należności na raty. Rozłożenie zaległości składkowych na raty może dotyczyć składek zaległych, jak również przyszłych, z wyłączeniem składek w części finansowanej przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Od składek, które zostały rozłożone na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu złożenia wniosku w tej sprawie.


Umorzenie zaległości z tytułu składek

Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

Umorzenie, pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, jest możliwa z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia. Uldze podlegają wyłącznie składki finansowane ze środków płatnika składek. Mowa tu o połowie składki emerytalnej, części składki rentowej oraz składce wypadkowej. Preferencje w całości obejmują składki na FP, FGŚP oraz FEP.

 

2023-12-08T15:47:27+01:00