20 głównych obowiązków przedsiębiorcy dotyczących soprzedaży na odległość, np. przez Internet lub telefon.

Nowa Ustawa o Prawach Konsumenta to przede wszystkim nowe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców zawierających umowy na odległość. Przykładem umowy zawieranej na odległość jest zawarcie umowy za pomocą telefonu lub za pośrednictwem sklepu internetowego.

Obowiązek informacyjny musi być spełniony najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową.

Niespełnienie obowiązku związane jest z dotkliwymi sankcjami. Wystarczy wspomnieć chociażby o możliwości nałożenia grzywny (od 20 zł do 5.000 zł) na sprzedawcę internetowego na podstawie planowanego art. 139b kodeksu wykroczeń:

“Art. 139b. Kto zawierając umowę z konsumentem nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub mie dostarczania dokumentu przewidzianego ustawą z dnia…. o prawach konsumenta (Dz.U….) lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe, podlega karze grzywny.”

 

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały :

1. O głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.

2. O swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany.

3. O adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.

4. O adresie pocztowym, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3.

5. Podać łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości i sposobu, w jaki będą one obliczane, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat o obowiązku ich uiszczenia. W razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę także łącznych miesięcznych płatności.

6. Określić koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

7. Podać sposób i termin zapłaty.

8. Określić sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji.

9. O  sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy.

10. O kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

11. O braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy lub okolicznościach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

12. O obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.

13 Poinformować o zasadach i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.

14. Poinformować o kodeksie dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.

15. O czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu.

16. Określić minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

17. Podać wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy.

18. Poinformować o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony.

19. Poinformować o interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.

20. O możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

W praktyce większość tych informacji warto zamieścić np. w regulaminie sklepu internetowego, w trakcie składania zamówienia oraz w zakładkach informacyjnych sklepu internetowego.

Ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych powyżej spoczywa na przedsiębiorcy. Oznacza, to że w razie sporu z konsumentem, to sprzedawca będzie musiał wykazać spełnienie wymaganych obowiązków informacyjnych.

2023-12-08T15:47:25+01:00