Kiedy od materiałów reklamowych i informacyjnych płacić VAT?

Nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Podatkiem VAT objęte jest przekazanie towarów nabytych lub wytworzonych przez podatnika. Może to obejmować towary na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkiego rodzaju darowizny.

Przepisów wspominanych powyżej nie stosuje się do próbek i prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Do marca 2013 roku przekazywanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie było objęte opodatkowaniem VAT. Obecnie jednak ustawa o VAT ma inny kształt, przez co opodatkowanie wspominanych materiałów musi mieć miejsce.

Ministerstwo Finansów informuje, że opodatkowaniu podatkiem VAT nie będą podlegały materiały informacyjne i reklamowe drukowane, nieposiadające wartości użytkowej z punktu widzenia konsumenta docelowego. Za to opodatkowane będą takie materiały jak np. kalendarze, czy papeterie, z logo przedsiębiorcy, o ile nie będą spełniały definicji prezentu o małej wartości.

Prezentem o małej wartości są towary przekazane przez podatnika jednej osobie:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (netto), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.
2023-12-08T15:47:35+01:00