Zawieszenie działalności gospodarczej.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić wyłącznie gdy nie zatrudnia pracowników. Wniosek składa się na formularzu wniosku o wpis do CEIDG. Ten sam formularz stosuje się się do zgłoszenia zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej
Wniosek o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej można złożyć na trzy sposoby:

  •  on-line przy użyciu podpisu elektronicznego, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia,
  •  osobiście w wydziale ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy,
  •  listem poleconym ( opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym  przez notariusza).

Informacje o zawieszeniu działalności gospodarczej, organy ewidencyjne będą przekazywać w ciągu 7 dni drogą elektroniczną do urzędów skarbowych i do ZUS. Czas zwieszenia rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu wniosku. Zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Może być liczone w dniach, miesiącach lub dniach i miesiącach. Terminy określone w miesiącach kończą się w ostatnim dniu tego miesiąca.

Oznacza to, że jeżeli zawiesi  się wykonywanie działalności gospodarczej w dniu 1 maja 2013 r. podając we wniosku CEIDG-1 przewidywany okres zawieszenia do 30 marca 2013 r. to deklaruje się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na 30 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli po upływie tego terminu zamierza  się wznowić wykonywanie działalności, można tego dokonać najpóźniej w dniu 31 maja 2013 r. lub wcześniej.

Nie dopuszcza możliwości złożenia zmian w zakresie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej ze skutkiem wstecznym.

Skuteczne zawieszenie to takie, które trwa co najmniej 30 dni, chyba, że przypada na pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, wówczas minimalny okres zawieszenia jest równy liczbie dni miesiąca lutego w danym roku. Jeżeli przedsiębiorca zgłosił zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, a przed upływem minimalnego okresu zawieszenia dokonał jej wznowienia, wówczas nie może być mowy o skutecznym zawieszeniu wykonywania działalności. Zaistniałą sytuację należy traktować tak, jakby przedsiębiorca w ogóle nie zawiesił działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca deklaruje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i z upływem tego terminu nie wznowi wykonywania działalności, wówczas uznaje się, że przedłużył on zawieszenie wykonywania działalności. Takie przedłużenie może trwać do dnia złożenia przez przedsiębiorcę informacji o wznowieniu, przed upływem 24 miesięcy okresu zawieszenia. Jeżeli upłynie okres 24 miesięcy zawieszenia wykonywania działalności, a przedsiębiorca nie złoży informacji o wznowieniu najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu, wówczas podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu w drodze decyzji ministra gospodarki.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo do:

  •  wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  •  przyjmowania należności, regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  •  zbywać własnych środków trwałych i wyposażenia,
  •  uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  •  wykonywania wszelkich obowiązków narzuconych przepisami prawa,
  •  osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  •  może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Podstawową korzyścią związaną z zawieszeniem działalności gospodarczej jest fakt, że zawieszenie wpływa na zobowiązania publicznoprawne przedsiębiorcy, w tym zwłaszcza zwalnia z szeregu obowiązków płatniczych w zakresie ubezpieczeń społecznych, jak też z obowiązków zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz składania deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług.Szczegółowych informacji udzielamy w naszym biurze rachunkowym Warszawa Bielany w ramach doradztwa podatkowego.

 

2023-12-08T15:47:39+01:00