Wczasy „pod gruszą”, kiedy można dofinansować i wpisać w koszty?

 

Tzw. „wczasy pod gruszą” to bardzo popularna forma świadczeń, z której chętnie korzystamy wyjeżdżając na wycieczki, czy na wakacje np. na prywatne kwatery do miejscowości letniskowych.

Firmy dofinansowują takie wyjazdy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wg ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych „działalność socjalna” oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych form wychowania przedszkolnego, udzielenie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zdrowotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

Zasady wypłacania świadczenia urlopowego określa Ustawa o Zakładowych funduszach socjalnych.

 

Jakie są zasady wypłacania świadczeń?

 

Wysokość świadczenia wyliczana jest się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Wypłaty można dokonać raz w raz w roku, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu. Ważny jest też warunek, że pracowni bierze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu.

 

 

Kto nie może wypłacać świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 

W myśl ustawy świadczeń nie może wypłacić pracodawca, który nie tworzy Funduszu. I tak świadczenia urlopowego nie mogą wypłacić firmy, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), ponieważ tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Również pracodawcy, którzy zatrudniają 20 lub więcej pracowników mogą zrezygnować z tworzenia funduszu. Wtedy oczywiście i oni nie mogą wypłacać świadczeń urlopowych.

 

 

Kto może wypłacić świadczenia urlopowe?

 

Tak jak określa ustawa – wypłaty może dokonać przedsiębiorca, który prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Jednocześnie wydatki pracodawcy na dofinansowanie pracownikom kosztów urlopu wypoczynkowego są wydatkami związanymi z wypoczynkiem. Dlatego w ustawie o CIT przewidziana jest możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych tego rodzaju wydatków, pod warunkiem, że wydatki te mają charakter świadczenia urlopowego, które przewidziane jest i wypłacane zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Socjalnym.

 

Jeżeli pracodawca wypłaci pracownikom świadczenia urlopowe bez pośrednictwa funduszu, to jego wydatki na ten cel stanowią koszt podatkowy.

 

Ustawodawca nie uzależnił możliwości zaliczania takich wydatków do kosztów od tego, czy przedsiębiorca utworzył fundusz, czy nie. Świadczenia muszą jednak być wypłacane zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Socjalnym.

 

 

Warunkiem uzyskania świadczenia urlopowego jest potwierdzone przez pracodawcę korzystanie z urlopu wypoczynkowego. Tzw. „wczasy pod gruszą” mogą być przyznana wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu na piśmie i potwierdzeniu wstępnej akceptacji. Takie świadczenia korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 380 zł. Zwolnienie ma zastosowanie do świadczeń pieniężnych i rzeczowych sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

Reasumując firmy, które wypłacają świadczenia urlopowe, będą mogły wydatki te odliczyć od przychodów. Jednakże należy pamiętać, że niektóre urzędy uzależniają to od ilości zatrudnionych pracowników.

 

W celu uzyskania porady w sprawie świadczeń urlopowych zapraszamy do do naszej Kancelarii.

 

2023-12-08T15:47:37+01:00