Przedsiębiorca na umowie zlecenie – składki ZUS

Często się zdarza, że mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wykonuje jakieś prace na umowę zlecenie dla innego podmiotu gospodarczego.

W takiej sytuacji uzyskuje on równolegle przychody z umowy zlecenia i z działalności gospodarczej. Dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, bo będąc przedsiębiorcą mamy obowiązek opłacania składek ZUS a po podpisaniu umowy zlecenia, pojawia się drugi zarobek, który również podlega ozusowaniu.

W takiej sytuacji składki obowiązków na ubezpieczenia społeczne zapłacimy tylko z jednego źródła.

Inaczej składkę ZUS zapłacą przedsiębiorcy opłacający pełny (minimalny) ZUS od 2443 zł (tj. od 60% aktualnego minimalnego przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia za pracę) i inaczej zapłacą przedsiębiorcy opłacający ZUS na preferencyjnych warunkach jako rozpoczynający działalność, czyli 555 zł (tj. od 30% aktualnego minimalnego wynagrodzenia).

Składka zdrowotna pozostaje poza kalkulacjami.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych warunków obliczania podstawy wymiaru naliczania składek społecznych oraz od tego, jakiej wysokości zarobki generuje jego biznes i umowa zlecenie, od każdego zarobku musi co miesiąc opłacać składkę na ubezpieczenia zdrowotne. Podstawą jej wyliczenia jest obecnie: przy wynagrodzeniu z działalności – 3210,60 zł,

a przy umowie zlecenie – kwota brutto zapisana w umowie.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Jeżeli ze zlecenia przedsiębiorca otrzyma co najmniej 2443 zł, ma prawo zmienić tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia i poddać pod nie zlecenie w miejsce działalności. W przypadku zamiany tytułu ubezpieczenia z jednej strony składki na ubezpieczenie społeczne będą wyższe. Z drugiej zaś, nie można zapominać o tym, że będą współfinansowane ze zleceniodawcą, co może pozwolić przedsiębiorcy-zleceniobiorcy zaoszczędzić nieco na ZUS-ie.

Przy „małym” ZUS-e odnośnikiem płaca minimalna

Przedsiębiorca z prawem do ulgowych składek z działalności gospodarczej, który wykonuje prace na umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu z działalności, a emerytalnemu i rentowym zarówno z działalności jak i ze zlecenia do wysokości płacy minimalnej.

Art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi o sumowaniu podstaw wymiaru składek – kwoty 555 zł (z działalności) i wartości brutto wynagrodzenia ze zlecenia. Jeśli ta suma osiągnie 1850 zł, tj. aktualną kwotę minimalnego wynagrodzenia, przedsiębiorca będzie opłacał ZUS wyłącznie z działalności. Jeśli przedsiębiorca zadeklaruje wyższą podstawę składek ZUS niż minimalna płaca, to zapłaci od tej kwoty tylko z działalności gospodarczej a ze zlecenia już nie.

2023-12-08T15:47:15+01:00