Co grozi za niezłożenie lub spóźnione złożenie deklaracji VAT?

O składaniu deklaracji VAT przedsiębiorcy muszą pamiętać sami. Na wezwanie mogą liczyć dopiero wtedy, gdy nie zrobią tego w terminie. W sytuacji, gdy termin został przekroczony grozić może odpowiedzialność karno skarbowa. Nie jest to kara administracyjna i tylko przy spełnieniu dodatkowych warunków może być nałożona.

W zależności od przyjętego sposobu rozliczania podatku VAT, w systemie miesięcznym bądź też kwartalnym, koniecznym jest złożenie stosownej deklaracji do 25 dnia miesiąca po okresie, za który deklaracja jest składana. Można tego dokonać, zarówno osobiście w urzędzie skarbowym, jak również za pośrednictwem listu poleconego czy Internetu. Jeśli deklaracja jest wysyłana liczy się data nadania. Ponadto, należy podkreślić, że zobowiązanie to dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT, niezależnie od tego, czy w danym okresie dokonali jakichkolwiek czynności powodujących powstanie obowiązku podatkowego czy też nie.

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia deklaracji w terminie może stanowić wykroczenie. Zależeć to będzie czy sprawcy takiego czynu można przypisać umyślne działania. Jeśli nie, to samo niedotrzymanie terminu nie podlega karze. Spóźnienie może być uznane za umyślnie gdy przedsiębiorca zrobił to specjalnie, lub przynajmniej się na to godził. Przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność tylko wtedy, gdy złożenie deklaracji jest szkodliwe społecznie i to w stopniu wyższym niż znikomy. Kodeks karny skarbowy wskazuje jakie bierze się okoliczności dla ustalenia stopnia szkodliwości. Trzeba pamiętać, że to organ musi udowodnić, że wszystkie przesłanki do poniesienia odpowiedzialności karnej zostały spełnione. Jeśli Urząd chce nałożyć karę za złożenie deklaracji np. z pięciodniowym opóźnieniem, to musi mieć dowody, że przekroczenie terminu nastąpiło umyślnie i wskazać jaką widzi społeczną szkodliwość takiego zaniedbania. Brak jednej z tych okoliczności uniemożliwia nałożenie kary. Gdy podatnik nie składa deklaracji VAT-7, w której i tak nie wykazałby żadnych obrotów, bo np. miał czasowy zastój w działalności gospodarczej, wówczas w takim wypadku trudno mówić o narażeniu podatku na uszczuplenie.

Kiedy niezłożenie deklaracji VAT stanowi przestępstwo?

Gdy przedsiębiorca w ogóle nie złoży deklaracji, co zostanie stwierdzone np. podczas tzw. kontroli krzyżowej prowadzonej u kontrahenta, to może stanowić przestępstwo. Nieujawnienie podstawy opodatkowania, może stanowić nawet przestępstwo skarbowe. Kwalifikacja uchybień zależy od tego, czy kwota uszczuplenia podatkowego przekracza w momencie popełnienia czynu zabronionego pięciokrotność wysokości minimalnej pensji, czy nie.

Wymiar grzywny za przewinienia skarbowe w 2016 r.

Grzywna za przestępstwo skarbowe

granice stawki dziennej

1/30 × 1.850 zł – 400 × 61,66 zł

61,66 zł – 24.664 zł

minimalna grzywna

10 × 61,66 zł

616,60 zł

maksymalna grzywna

720 × 24.664 zł

17.758.080 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe

minimalna grzywna

1/10 × 1.850 zł

185,00 zł

maksymalna grzywna

20 × 1.850 zł

37.000 zł

mandat karny

do 2 × 1.850 zł

do 3.700 zł

Kiedy za niezłożenie deklaracji VAT grozi mandat lub sąd ?

Nawet jeśli przedsiębiorca popełnił wykroczenie, sprawa nie musi być kierowana do sądu. Wystarczające jest w tym przypadku udzielenie mandatu. W przypadku przestępstwa trzeba już liczyć się, ze skierowaniem sprawy do sądu.

2023-12-08T15:47:14+01:00