Kto zapłaci podatek od prezentów na komunię?

Dzieci przystępujące do pierwszej komunii dostają z tej okazji często bardzo wartościowe prezenty. Część z nich powinna być opodatkowana podatkiem od darowizny. Przepisy o darowiznach mają zastosowanie nie tylko w odniesieniu do prezentów komunijnych, ale także innych, jakie dziecko może otrzymać od rodziny czy osób niespokrewnionych.

Czynności przed urzędem skarbowym w imieniu dziecka dokonywać powinni rodzice lub opiekunowie prawni, ponieważ dziecko nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Jaki podatek od prezentów komunijnych od najbliższej rodziny?

Prezenty od wstępnych (rodziców, przysposabiających, dziadków, pradziadków), rodzeństwa, ojczyma i macochy do wartości 9.637 zł od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym otrzymano prezent komunijny, nie podlegają ani zgłoszeniu ani opodatkowaniu. Prezenty o wartości przekraczającej 9.637 zł mogą być całkowicie zwolnione z opodatkowania o ile zostanie złożone do Urzędu Skarbowego zgłoszenie SD-3 – zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, gdy darczyńcą jest osoba należąca do tzw. zerowej grupy podatkowej (jw). W imieniu dziecka wskazaną deklarację podpisują rodzice (opiekunowie prawni). Przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Jednocześnie, co do zasady pełnoletnim jest ten, kto ukończył 18 lat. W pierwszym wypadku rodzice mają na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia otrzymania prezentu. W drugiej sytuacji zaś termin jest znacznie dłuższy, bo wynosi 6 miesięcy od tego dnia.

 

Jaki podatek od prezentów komunijnych od dalszej rodziny?

Do dalszej rodziny zaliczymy zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonków rodzeństwa, przy czym za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się przysposabiających. W tym przypadku zwolnienie obejmuje nabycie od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nie przekraczającej: 7.276 zł Tak jak w przypadku najbliższej rodziny należy złożyć druk SD-Z2, czyli zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

 

Jaki podatek od prezentów komunijnych od osób niespokrewnionych?

Jeżeli darowizny dokonają osoby niespokrewnione (np. „przyszywany” wujek lub chrzestny będący przyjacielem rodziców) to podstawę do zgłoszenia i opodatkowania darowizny stanowią prezenty o wartości przekraczającej 4.902 zł

2023-12-08T15:47:16+01:00