Plan spłaty zadłużenia w procesie upadłości konsumenckiej.

Plan spłaty zadłużenia w procesie upadłości konsumenckiej.

Ustalenie planu spłaty zadłużenia, wykonanie planu spłaty i umorzenie zobowiązań to trzeci etap postępowania upadłościowego osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustalenie Planu spłaty podejmuje Sąd na jego wniosek upadłego. Upadły może złożyć taki wniosek w okresie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego (art. 4917a p.u.).

Plan spłaty zobowiązań Kiedy nie ustala się Planu spłaty wobec wierzycieli niezaspokojonych w całości lub części z masy upadłości upadłego po likwidacji majątku upadłego w toku postępowania upadłościowego powstaje z uwagi na zbyt małą wartość majątku upadłego.

Ustalanie planu spłaty zadłużenia upadłego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej obejmuje:

1. Ustalenie w jakim zakresie i w jakim czasie (nie dłuższym jednak niż 36 miesięcy) upadły musi spłacać należności niezaspokojone w toku postepowania upadłościowego na podstawie planów podziału masy upadłości i tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa koszty postępowania upadłościowego. W planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wszystkie zobowiązania upadłego powstałe do dnia ogłoszenia upadłości (art. 4917ap.u.).

2. Określenie jaka część zobowiązań upadłego, powstałych przed ogłoszeniem upadłości, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, zostanie umorzona.

Wierzyciele mogą zażądać skorygowania warunków spłaty zaproponowanych przez upadłego. Przy bierności wierzycieli, Sąd powinien taki wniosek dłużnika zatwierdzić(art. 4917aust. 3 p.u.).

W stosunku do poręczyciela, współdłużnika i dłużnika rzeczowego wierzytelności objęte postanowieniem o ustaleniu planu spłaty wierzycieli nie ulegają zmianie ani co do wysokości, ani co do terminu i sposobu zapłaty, mimo że dłużnik główny (upadły) zgodnie z planem spłaty odpowiada w mniejszym zakresie.

W okresie wykonywania planu spłaty niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji wierzytelności objętych planem spłaty (art. 4917a ust. 7 p.u.).

W okresie wykonywania planu spłaty upadły nie może podejmować czynności, które mogłyby znacznie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty. Upadły nie może zaciągać zobowiązań niezbędnych dla utrzymania swojego i osób, w stosunku do których ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczania środków utrzymania, z wyjątkiem jednak zakupów na raty lub zakupów z odroczoną płatnością.

W okresie spłaty upadły zobowiązany jest także do składania Sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Plan spłaty może być zmieniony po jego zatwierdzeniu gdy:

  • w sytuacji, gdy upadły z nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że przedłuży termin spłaty lub zmieni wysokość poszczególnych płatności.
  • w razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli, wynikającej z innych przyczyn niż zwiększenie się wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskiwanych z osobiście wykonywanej przez upadłego działalności zarobkowej, każdy z wierzycieli oraz upadły może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli przez podwyższenie kwot przypadających wierzycielom.

Plan spłaty może zostać również uchylony gdy:

  1. upadły nie wykonuje ustalonych w planie spłaty wierzycieli obowiązków,
  2. upadły w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zatai swoje przychody,
  3. upadły w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli dokonuje czynności, które mogłyby znacznie pogorszyć zdolność upadłego do wykonania planu spłaty,
  4. gdy upadły nie składał corocznych sprawozdań sędziemu-komisarzowi,
  5. gdy okaże się, że upadły ukrywał majątek bądź czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 4919 ust. 1 i 2 p.u.).

W tych przypadkach zobowiązania upadłego nie ulegają umorzeniu(art. 4919 ust. 3p.u.).

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań upadłego objętych planem spłaty(art. 4919 ust. 1p.u.).

Umorzenie zobowiązań nie dotyczy zobowiązań upadłego, obejmujących świadczenia okresowe, których tytuł prawny nie wygasł, oraz zobowiązań powstałych po ogłoszeniu upadłości(art. 4919 ust. 4p.u.).

Kiedy nie ustala się Planu spłaty?

Upadły po zakończeniu postępowania upadłościowego w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania (art. 4917a p.u.). ma również możliwość zgłoszenia wniosku o umorzenie jego zobowiązań przez Sąd upadłościowy bez określania planu spłaty. Jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty. Mogłoby to mieć miejsce np. w przypadku, gdy przewlekła nieuleczalna choroba pozbawiałaby upadłego zdolności zarobkowania. W takich uzasadnionych przypadkach, Sąd umarzając zobowiązania upadłego bez określenia planu spłaty wierzycieli, obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego (art. 49112 ust. 2 p.u.).

Planu spłaty nie ustala się także w sytuacji, gdy w toku postępowania upadłościowego doszło do zawarcia i zatwierdzenia układu. Układ pełni bowiem funkcje analogiczne do planu spłaty, regulując kompleksowo kwestię zobowiązań upadłego.

Po więcej informacji na temat planu spłaty zapraszamy na konsultacje z doradcą restrukturyzacyjnym w nasze Kancelarii

2023-12-08T15:47:04+01:00