Przebieg postępowania w upadłości konsumenckiej.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta lub na wniosek wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie osoba fizyczna:

  • która nie prowadzi działalności gospodarczej lub
  • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej

Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć:

  • spółka, wspólnik spółki osobowej (np. spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej), fundacja, stowarzyszenie,
  • łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria),
  • osoba prowadząca działalność gospodarczą – choćby niezarejestrowaną.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, i ole spełnione są powyższe warunki.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Postępowanie o upadłość konsumencką rozpoczyna się od przygotowania i złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek należy dokładnie uzasadnić, wyjaśniając w jakiej sytuacji powstało zadłużenie będące powodem zgłoszenia wniosku.

Aby wniosek uzasadnić trzeba wykazać przesłanki, czyli okoliczności określone w ustawie Prawo upadłościowe, które muszą zaistnieć lub nie mogą wystąpić, aby możliwe było ogłoszenie upadłości konsumenckiej danego dłużnika. Więcej: https://kancelaria-golebiowska.com.pl/2017/04/10/jak-przygotowac-wniosek-o-upadlosc-konsumencka/

Wniosek o upadłość konsumencką rozpatrywany jest przez sąd upadłościowy. Przy czym nie chodzi tu o jakąś odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze sądownictwa powszechnego, ale o wydział w sądach rejonowych – sądach gospodarczych.

Sąd może wzywać do uzupełnienia wniosku poprzez np. załączenie wydruków z rachunków bankowych. Sąd wyznacza termin rozprawy. Kluczowym elementem rozprawy jest złożenie wyjaśnień przez wnioskodawcę.

Na podstawie złożonego wniosku i wyjaśnień sąd bada, czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej spełnia wszystkie wymogi formalne i dokonuje oceny, czy zostały spełnione przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i czy nie zachodzą okoliczności skutkujące jego oddaleniem.

Etap ten kończy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Sąd wskazuje kogo wyznacza na Sędziego – Komisarza oraz Syndyka.

Właściwe postępowanie upadłościowe

Właściwe postępowanie upadłościowe prowadzone jest po wydania przez sąd postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od tego momentu wstrzymaniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne podjęte przez wierzycieli. Z polecenia sądy działania te podejmuje wyznaczony przez sąd syndyk. W toku postępowania o upadłość konsumencką syndyk dokonuje:

  • ustalenia składu i wartości majątku i dochodów upadłego konsumenta,
  • syndyk zajmuje majątek upadłego,
  • sporządza listę wierzytelności, którą zatwierdza sąd,
  • sprzedaje składniki majątku upadłego,
  • dokonuje podziału uzyskanych w ten sposób środków między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności, o ile uzyska jakieś środki ze sprzedaży majątku upadłego.

Na tym etapie postępowania upadłościowego istnieje możliwość zawarcia z wierzycielami układu.

Zakończenie tego etapu następuje w dwojaki sposób, w zależności od sytuacji majątkowej upadłego konsumenta:

– przez wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości – jeżeli upadły konsument posiadał majątek, lub

– przez zatwierdzenie listy wierzytelności – jeżeli upadły konsument nie posiada majątku.

Ustalenie Planu Spłaty Wierzycieli

Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli. Postanowienie to wydawane jest z urzędu, a co za tym idzie upadły konsument nie musi składać żadnego wniosku.

który trwa maksymalnie 36 miesięcy i uzależniony jest od możliwości zarobkowych „upadłego”. Plan spłaty upadły wykonuje już dobrowolnie i samodzielnie. Na tym etapie postępowania nie jest już nadzorowany przez Syndyka.

Plan Spłaty Wierzycieli polega na częściowej, ratalnej spłacie wierzycieli która trwa maksymalnie 36 miesięcy i uzależniona jest od możliwości zarobkowych „upadłego”. Plan spłaty upadły wykonuje już dobrowolnie i samodzielnie. Na tym etapie postępowania nie jest już nadzorowany przez syndyka.

Sąd określa również w jakiej części niespłacone zobowiązania upadłego konsumenta zostaną umorzone po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli.

Etap Planu Spłaty Wierzytelności jest pomijany jeżeli osobista sytuacja upadłego konsumenta w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach Planu Spłaty Wierzycieli. W takim przypadku wydawane jest postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta bez ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli.

2023-12-08T15:47:06+01:00