Na czym polega licytacja komornicza

Licytacja komornicza to jeden ze sposobów spieniężenia majątku dłużnika, który został zajęty w toku postępowania egzekucyjnego. Często jest to okazja dla zainteresowanych, żeby nabyć składniki tego majątku w atrakcyjnej cenie. Przystępując do udziału w licytacji każdy chętny (licytant), powinien mieć chociaż ogólną orientację w przepisach dotyczących tego, jak licytacja będzie prowadzona.

Gdzie szukać informacji o licytacjach komorniczych

Każdy komornik, który dokonuje obwieszczenia dotyczącego licytacji nieruchomości, ma obowiązek ogłosić ten fakt przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem przewidzianego wydarzenia. Przede wszystkim est to umieszczenie ogłoszenia o licytacji w budynku sądu, a w przypadku nieruchomości również w lokalu organu gminy, który jest właściwy dla położenia nieruchomości. Informacja o licytacji powinna trafić również do mediów. Zadaniem komornika jest ogłoszenie planowanej licytacji w dzienniku rozpowszechnianym w danej miejscowości. Ogłoszenia mogą być umieszczane w regionalnych tygodnikach tematycznych i w Internecie.

Jakie są warunki licytacji

Ogłoszenia o licytacji zawierają oszacowaną wartość sprzedawanego majątku, cenę wywoławczą oraz warunki, jakie musi spełnić potencjalny nabywca. Podaje się w nich także termin i miejsce, w którym można obejrzeć licytowany majątek i dokumenty z nim związane. W ogłoszeniu podawany jest termin składania ofert, wadium, a także termin i miejsce licytacji. Warto skontaktować się z komornikiem, by upewnić się, że interesująca nas licytacja na pewno się odbędzie, a także po to, by zdobyć dodatkowe informacje na temat licytowanej rzeczy.
Aby wziąć udział w licytacji komorniczej, nie trzeba nikogo powiadamiać ani wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Wystarczy chęć nabycia wystawionego przedmiotu oraz odpowiednia suma pieniędzy – należy wówczas pojawić się w oznaczonym miejscu i czasie licytacji. Potrzebny będzie dowód tożsamości lub dokument potwierdzający pełnomocnictwo, jeśli kupujemy w imieniu kogoś innego.

Przebieg licytacji komorniczej

Licytacja dochodzi do skutku, jeśli pojawiają się na niej przynajmniej dwie zainteresowane osoby. Wygrywa ten, kto zadeklaruje najwyższą kwotę zakupu przed tzw. przybiciem. Jeśli stawiła się tylko jedna osoba, ma ona możliwość zakupu po cenie wywołania. Jeśli w trakcie licytacji nie padnie oferta równa cenie wywołania, będzie ona bezskuteczna.
W przypadku ruchomości za więcej niż 500 zł, nabywca może złożyć komornikowi 20% wylicytowanej kwoty (ale nie mniej niż 500 zł), a pozostałą należność powinien uregulować do godziny 12 dnia następnego – jeśli to nie nastąpi, przepada wadium oraz kwota wpłacona po licytacji. Jeśli kupujemy nieruchomość, powinniśmy złożyć cenę nabycia (minus rękojmia) na rachunku właściwego sądu w ciągu dwóch tygodni po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu. Tu również niedotrzymanie terminu skutkuje utratą wadium.

Zakup bez ryzyka

Rzeczy nabyte na licytacji komorniczej są traktowane jako nabycia pierwotne, a więc pozbawione wszelkich wad prawnych i długów (w tym hipotecznych) poprzednika. W przypadku nieruchomości nie ma obowiązku zawierania odrębnej umowy przeniesienia własności – postanowienie sądu zastępuje akt notarialny. Kupując nieruchomości na licytacjach komorniczych należy pamiętać o tym, że nabycie prawa własności nie rozwiązuje automatycznie umów dożywocia lub najmu – może więc zdarzyć się, że licytowana nieruchomość lub lokal ma niechcianych lokatorów. Wtedy konieczne będzie przeprowadzenie kłopotliwego i zwykle długotrwałego postępowania eksmisyjnego. Dlatego przed licytacją należy dokładnie sprawdzić informacje dotyczące licytowanej nieruchomości – najlepiej bezpośrednio u komornika. Kupując na licytacjach komorniczych nie mamy prawa do reklamacji. Datego przed licytacją warto zapoznać się ze stanem kupowanego majątku.

2023-12-08T15:47:04+01:00