Jak dochodzić odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości?

Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r , przewiduje możliwość zgłoszenia sędziemu komisarzowi wierzytelności w celu ustalenia i ewentualnego zaspokojenia ich z masy upadłości.

Art. 92 Prawa Upadłościowego mówi, że z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. Ponadto zobowiązania majątkowe niepieniężne zmieniają się z dniem ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i z tym dniem stają się płatne. Zaspokajane mają być jedynie odsetki należne od upadłego do momentu upadłości. Z normy zawartej w art. 92 ust.1 p.u. Wynika, że odsetki należne za okres po ogłoszeniu upadłości mogą zostać zaspokajane z innego niż masa upadłości mienia upadłego.

Upadłość dłużnika nie stanowi przeszkody w dalszym naliczaniu odsetek

Kodeks cywilny określa, że wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Upadłość dłużnika nie stanowi przeszkody w dalszym naliczaniu odsetek. Powstanie stanu niewypłacalności dłużnika nie stanowi okoliczność zwalniających z zapłaty należnych odsetek wierzycielom przypadających za czas po wydaniu postanowienia o upadłości . Pomimo ogłoszenia upadłości odsetki ustawowe nalicza się w stosunku do upadłego również za okres po dniu ogłoszenia upadłości ale nie podlegają one zaspokojeniu z masy upadłości oraz w trybie przewidzianym dla zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości.

Jak dochodzić odsetek od upadłego za okres po ogłoszeniu upadłości

Roszczenia o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości można więc dochodzić przeciwko upadłemu w drodze powództwa, ale nie może go dochodzić w trybie zgłoszenia wierzytelności i zaspokojenia funduszów masy upadłości.

Wątpliwości budziła jednak kwestia, czy powództwo w takim przedmiocie może zostać wszczęte jeszcze w trakcie trwania toczącego się postępowania upadłościowego.

Uchwałą z 7 kwietnia 2016 r. Sąd Najwyższy uznał, że z uwagi na konieczność podjęcia przez wierzyciela działań zapobiegających ewentualnemu przedawnieniu. Zgłoszenie wierzytelności w zakresie należności głównej, od której odsetki zostały naliczone, nie spowoduje przerwania biegu przedawnienia w zakresie odsetek naliczonych po dniu ogłoszenia upadłości.

Pozostaje jedynie pytanie o sens wytaczania powództwa o odsetki po ogłoszeniu upadłości. Pozew taki ma rację bytu jedynie w sytuacji, kiedy wiemy, że po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli upadłego majątek upadłego będzie pozwalał na skuteczną egzekucję.

2023-12-08T15:47:01+01:00