Jakie będą zmiany w nowej Ustawie o prawach konsumenta?

25 grudnia 2014 r., chociaż pierwotnie miał to być 13 czerwca 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Podstawowym celem Ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych, a dokładnie transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Jakie korzyści dla klientów wprowadzi nowa ustawa o prawach konsumenta?

Nowa ustawa o prawach konsumenta gwarantuje klientom otrzymywanie od przedsiębiorcy wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście jej zawarcia, przed zawarciem umowy. Dotyczy ono zarówno umów zawieranych na odległość jak i umów zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie stacjonarnym. Ma to pomóc konsumentom bardziej świadomie podejmować decyzje o zawarciu umowy.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z 10 do 14 dni bez podania przyczyn.

Przepisy nowej ustawy zobowiązują przedsiębiorcę do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy.

Nowa ustawa konsumencka zwalnia konsumenta z obowiązku ponoszenia kosztów, związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.

Nowa ustawa o prawach konsumentów przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy..

Kiedy sklepy internetowe powinny wprowadzić zmiany narzucone przez nową ustawę o prawach konsumenta?

Zapisy nowej ustawy o prawach konsumenta będą stosowane do umów zawartych po 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. Do tego czasu sprzedawca obowiązany będzie udostępnić dwa regulaminy sklepu internetowego – jeden dostosowany już do nowych przepisów ustawy o prawach konsumenta, a drugi dostosowany do przepisów dotychczasowych.

 

2023-12-08T15:47:25+01:00