Jak i gdzie zgłosić wierzytelność wobec firmy w upadłości?

Jak i gdzie zgłosić wierzytelność wobec firmy w upadłości?

Jednym z głównych celów postępowania upadłościowego jest zabezpieczenie interesów upadłego.

Wierzyciele firm postawionych w stan upadłości, którzy chcą odzyskać swoje należności, powinni dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności w wydziale gospodarczym właściwego sądu rejonowego sędziemu – komisarzowi. Należy to zrobić w określonym terminie. Zgłoszenia wierzytelności nieodpowiadające wymogom zostaną zwrócone składającym zgłoszenie.

Zgłoszenia nie wymagają należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu. Podobnie nie wymagają zgłoszenia wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym.

Zgłoszenia wierzytelności.

W ogłoszeniu o postępowaniu upadłościowym jest zawarty termin zgłaszania wierzytelności. Minimum może to być miesiąc,jednak nie więcej niż trzy miesiące. W postanowieniu upadłościowym syndyk wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie.

Wierzyciele z reguły dowiadują się o upadłości kontrahenta od syndyka. Zawiadamia on o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane na podstawie ksiąg upadłego. Wraz z zawiadomieniem wysyła wzór zgłoszenia wierzytelności. Ponadto postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest podawane niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

Jeśli zgłoszenie wierzytelności nastąpi po terminie, czynności już dokonane w postępowaniu upadłościowym są skuteczne wobec spóźnionego wierzyciela. Koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie wyznaczonego

terminu, ponosi wierzyciel, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy (art. 235 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego). Jeżeli wierzytelność zgłoszona zostanie po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału masy upadłości, pozostawia się ją bez rozpoznania.

Treść zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę firmy wierzyciela wraz z jego miejscem zamieszkania lub siedzibą,

2) określenie wierzytelności wraz z odsetkami, także wartość wierzytelności niepieniężnej, zgłoszeniu nie podlegają odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości, a pozostałe odsetki rozbija na dwie grupy: za ostatni rok przed ogłoszeniem upadłości i za okres wcześniejszy,

3) dowód potwierdzający wierzytelność,

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona,

5) zabezpieczenie związane z wierzytelnością,

6) przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu – w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne,

8) ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj – jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym.

Sposób zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach

Załączniki:

  • oryginał lub notarialnie poświadczony odpis dokumentów potwierdzających zasadność zgłoszenia wierzytelności,

  • poświadczenia odpisów tych dokumentów (może tego dokonać radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela zgłaszającego do sądu wierzytelność),

  • dokumenty wskazujące, że osoba, która w imieniu podmiotu dokonuje zgłoszenia jest do tego uprawniona. W przypadku spółek odpis KRS.

Od zgłoszenia nie jest pobierana opłata sądowa. Wysyła się je do sędziego komisarza za pośrednictwem wydziału gospodarczego sądu rejonowego prowadzącego upadłość.

Zgłoszenia wierzytelności niespełniające wymogów co do formy, treści lub zawierające inne braki uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu podlegają zwrotowi bez wzywania do jego uzupełnienia. Zwrócone zgłoszenie można złożyć ponownie,jednak istnieje ryzyko, że w międzyczasie upłynie termin na dokonanie zgłoszenia. Spóźnione zgłoszenie wierzytelności może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm.)

Osoby zainteresowane poradą z w sprawie zgłoszenia wierzytelności zapraszamy na konsultacje do naszej Kancelarii

 

2023-12-08T15:47:39+01:00