Czy można złożyć wniosek o przedłużenie terminu na złożenia zeznania podatkowego PIT

Tak.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego mija 30 kwietnia następnego roku, po roku, który rozliczamy. Wyjątek stanowi sytuacja gdy 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy. Wtedy termin przesuwa się do pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Gdy zachodzą uzasadnione okoliczność powodujące, że podatnik nie może złożyć zeznania podatkowego, może zgłosić prośbę o odroczenie tego terminu.

Jak to zrobić?

Wystosować do swojego Urzędu Skarbowego pismo z prośbą o odroczenie terminu ze wskazaniem swoich dokładnych danych (takich jak na formularzu PIT), propozycja terminu, kiedy zeznanie będzie przygotowane i wysłane, oraz powodu opóźnienia w wykonaniu obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Ważny interes podatnika nie może być tylko jego subiektywnym odczuciem. Musi być uzasadniony odpowiednimi dokumentami. Może to być np. zaświadczenie o leczeniu szpitalnym, kradzieży dokumentów…

W przypadku gdy wniosek składają małżonkowie, którzy chcieliby odroczyć termin złożenia wspólnego zeznania, pamiętać należy o tym, że musi być on podpisany przez każdego z nich, chyba że jeden z małżonków posiada pełnomocnictwo drugiego.

Wniosek musi zostać złożony do ostatniego dnia miesiąc kwietnia w kancelarii urzędu skarbowego, lub pismo zostało:

  1. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Skarbowego, a nadawca otrzymał urzędowe potwierdzenie odbioru,
  2. nadane na poczcie albo złożone w polskim urzędzie konsularnym,
  3. złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej bądź kapitanowi statku,
  4. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,
  5. złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

    Postępowanie to powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Jedynie w przypadkach bardziej skomplikowanych może to nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Urząd Skarbowy nie ma obowiązku przyjęcia propozycji podatnika. Jeśli uzna, ze zaproponowany termin jest zbyt odległy lub nie ma uzasadnienia, może, w odpowiedzi go zmienić.

Wniosek o odroczenie terminu powinien zostać złożony przed upływem terminu do złożenia zeznania podatkowego, czyli w roku 2013 najpóźniej do 30 kwietnia.

Urząd Skarbowy może odmówić odroczenia terminu.

Zapraszamy po porady dotyczące odroczenia i ew. korekt zeznań podatkowych PIT za rok 2012

 

 

2023-12-08T15:47:40+01:00