Zmiany w umowach zlecenie – zmieniają się składki ZUS i zaliczki na podatek

23 października 2014 r. została w Sejmie uchwalona nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustawach zakładających oskładkowanie (od 2016 roku) umów zleceń oraz (od 2015 roku) dochodów z zasiadania w radach nadzorczych.

Zgodnie z uchwałą od 1 stycznia 2015 r. ozusowane zostaną dochody członków rad nadzorczych. Z kolei od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Te zmiany w ustawie idą także w kierunku uniemożliwiającym zawieranie podwójnych umów, w celu uniknięcia ozusowania. Było to możliwe przez zawarcie dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która mogła być nie oskładkowana.

Zmiany w ustawie o ZUS, spowodują konieczność opłacania wyższej składki ubezpieczeniowej dla zatrudnionych na zlecenia. Jednocześnie wyższa wpłata ubezpieczeniowa spowoduje zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie będzie to jednak dotyczyło wszystkich podatników.

Nowelizacja ustawy spowoduje u zleceniobiorców naliczanie wyższych składek ZUS od wyższej niż dotychczas podstawy wymiaru. Dotyczy to osób, które jednocześnie pracują na kilka umów. Przed nowelizacją (jeszcze do końca 2014 i cały 2015 rok) składki opłaca się wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej lub z tytułu wybranego samodzielnie przez ubezpieczonego. Czyli, jeśli są dwie umowy, jedna na 300 zł a druga 900 zł to można zapłacić ZUS tylko od tej mniejszej kwoty. Od 2016 składki ZUS obejmą obie umowy.

Inaczej traktowane będą umowy, których łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenie lub umów pochodnych lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę lub więcej.

Czyli, gdy jedna osoba będzie miała np. 3 umowy po 900 zł to dwie z nich wyczerpią podstawę ozusowania.

Wyższy ZUS obniży podatek dochodowy – nowe obciążenia dla płatników

Opłaconą lub pobraną składkę ZUS można odliczyć od dochodu podatnika. Stąd też płatnik będzie musiał sprawdzić, czy zatrudniany na zlecenie posiada jeszcze inne dochody podlegające naliczeniu składek ubezpieczeniowych. Gdy stwierdzi taki fakt, odejmie pełną wartość tych składek od zaliczki na podatek dochodowy tej osoby.

Inne zasady dla umowy zlecenie do 200 zł

W niekorzystnej sytuacji znajdą się osoby zatrudniane dodatkowo na podstawie umów zlecenie, jeżeli należność na jaką opiewa umowa zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekroczy 200 zł. Dla takich umów zlecenie pobiera się podatek18%, jednak nalicza się go od przychodu, którego nie obniża się o koszty podatkowe czy składki ZUS. Z tego też względu niezależnie, czy osoba taka podlegać będzie składkom ZUS z tytułu takiego zlecenia, dodatkowo opłacone kwoty ubezpieczenia nie zostaną odliczone od dochodu zleceniobiorcy.

W celu uzyskania porady w konkretnej sprawie zapraszany do naszej kancelarii

 

2023-12-08T15:47:23+01:00