Jak udokumentować zakup towaru od osoby prywatnej?

Prawo nie zabrania przedsiębiorcom dokonywanie zakupu towarów od osób nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca chce dokonać takiego zakupu od osoby prywatnej, powinien spisać ze sprzedającą osobą umowę, które stanie się podstawą rozliczenia kosztu zakupu towarów w kosztach uzyskania przychodów. Przedsiębiorca nie może kupić żadnego towaru bez wprowadzenia takiej transakcji do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży zawierana z osobą prywatną?

Umowa sprzedaży powinna zawierać określenie stron transakcji – imion i nazwisk lub nazw i adresów, datę wystawienia, datę lub okres dokonania transakcji, nazwę przedmiotu transakcji, jej wartość i ilości i podpisy stron transakcji.

Poza tym, umowa tego rodzaju powinna zostać opatrzona numerem, który wykorzystuje się w zapisach księgowych. Umowa sprzedaży towaru przez osobę prywatną firmie, nie będzie podstawą do odliczenia podatku VAT.

Opodatkowanie transakcji z osobą prywatną.

Zakup towaru od osoby prywatnej przez firmę nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług. Nie jest też zwolniony od opodatkowania. Z tytułu takiej transakcji kupujący może mieć obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli podatku PCC.

Obowiązek zapłaty podatku PCC powstaje z chwilą dokonania transakcji o wartości przekraczającej 1000 zł.

W takiej sytuacji, w terminie do 14 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży i dokonania transakcji przedsiębiorca musi zapłacić, podatek należny fiskusowi według stawki 2% od wartości jednostkowej przedmiotu umowy. Podatek ten będzie stanowił po stronie przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu. Dodatkowo, prócz opłacenia należności podatkowej z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, prowadzący działalność gospodarczą składa w związku z tym formularz PCC-3 we właściwym względem miejsca prowadzenia działalności Urzędzie Skarbowym.

2023-12-08T16:59:19+01:00