Zasiłek dla bezrobotnych nie dla wszystkich.

Zasiłek dla bezrobotnych nie dla wszystkich likwidujących firmę lub zawieszających działalność gospodarczą.

Problematykę zasiłku dla bezrobotnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz.674 ze zm.). Byłemu przedsiębiorcy lub osobie współpracującej po zlikwidowanej działalności gospodarczej jako osobie bezrobotnej, prawo do zasiłku przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

  • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych;

  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Za osobę bezrobotną uważa się także osobę, która posiada wpis do CEIDG, lecz zawiesiła działalność (dokonała zgłoszenia o zawieszeniu w CEIDG) i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, tak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f powyższej ustawy. W tym przypadku zasiłek przysługuje po upływie 90 dni od dnia rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Pamiętajmy jednak, iż osobom, które zlikwidowały działalność gospodarczą bądź zawiesiły tę działalność, a nie opłacały składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy lub opłacały składki od niższej podstawy niż minimalne wynagrodzenie za pracę (ZUS preferencyjny dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych) zasiłek jako osobie bezrobotnej nie będzie przysługiwał.

Bezrobotnemu, który spełni warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączny staż pracy – okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności, itp. wynoszą:

  • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,

  • od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,

  • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku wynosi 823,60 zł miesięcznie, a w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku wynosi 646,70 zł miesięcznie.

Na obszarze działania Urzędu Pracy m. st. Warszawy okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy, natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie 20-letni staż pracy posiadają prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy.

Więcej informacji w naszej Kancelarii.

2023-12-08T15:47:31+01:00