Urlop wypoczynkowy dla pracownika.

Z tytułu wykonywania pracy pracownikom przysługuje prawo do płatnego, corocznego, nieprzerwanego, urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się tego prawa. W sytuacji, gdy pracownik podjął pracę po raz pierwszy to uzyskuje prawo do proporcjonalnego urlopu z upływem każdego kolejnego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu za cały rok. Gdy pracownik przepracuje więcej niż rok nabywa kolejne prawa urlopowe:

– jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat nabiera prawa do 20 dni urlopu wypoczynkowego,

– jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat nabiera prawa do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, jego urlop wynosi ilość dni proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Aby prawidłowo obliczyć należny urlop wypoczynkowy, do okresu pracy wlicza się (bez sumowania):

– okres nauki w szkole zawodowej – nie więcej jednak niż 3 lata,

– okres nauki w średniej szkole zawodowej – nie więcej jednak niż 5 lat,

– okres nauki w średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata,

– okres nauki w szkole policealnej – 6 lat,

– okres nauki w szkole wyższej – 8 lat,

– wymiar urlopu,

– okres poprzedniego zatrudnienia,

– okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Jak wyliczyć czas trwania urlopu wypoczynkowego

Ponieważ pracownik ma prawo do samodzielnego decydowania o czasie trwania poszczególnych części przysługującego mu urlopu, ustawodawca wprowadził obowiązek wykorzystania co najmniej jednej części w większym wymiarze, aby urlop spełnił swoją rolę wypoczynkową – norma znajdująca się w Kodeksie Pracy w Art. 162 mówi o 14 dniach kalendarzowych. Inaczej liczy się natomiast wykorzystywane dni urlopu w czasie jego trwania.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego należy się w dni, które są dla pracownika dniami roboczymi, zależnie od wewnętrznego grafika pracy.

Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Jak oblicza się i kiedy udzielany jest urlop częściowy.

Okres należnego urlopu zależy od przepracowanego okresu pracy.

Gdy w ciągu roku zostaje rozwiązana umowa o pracy pracownikowi przysługuje urlop:

  • w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w roku ustania stosunku pracy, chyba że wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
  • u nowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca tego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego – w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli okres zatrudnienia przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż przysługujący, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze.

Pracownik, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego nabiera praw do proporcjonalnego urlopu, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  • urlopu bezpłatnego,
  • urlopu wychowawczego,
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej,
  • tymczasowego aresztowania,
  • odbywania kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli okres taki przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Po poradę w sprawie urlopów pracowniczych zapraszamy do naszej Kancelarii.

2023-12-08T15:47:36+01:00