Ulga podatkowa na opiekę pielęgnacyjną.

Na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa1 jest możliwe uzyskanie ulgi podatkowej.

Komu przysługuje ulga na opiekę pielęgniarską?

Ta ulga podatkowa przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza rocznie 9.120 zł . Do kwoty 9.120 zł wlicza się wszystkie dochody również te, które są zwolnione od podatku, np. zapomogi.

Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach , lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenia o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.

Odliczeniu nie podlegają wydatki:

sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

zwrócone w dowolnej formie, także inne wydatki odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane z ww. środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych środków lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Kiedy dokonać odliczeń ?

Odliczeń można dokonać w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej z najmu, dzierżawy podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, po zakończeniu roku podatkowego w rocznym zeznaniu podatkowym.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna”.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

2023-12-08T15:47:11+01:00