PPK: Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Szczegółowe omówienie terminu „pracownicze plany kapitałowe”

W ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK), pracownicy mogą skorzystać z PPK, który ma na celu zwiększenie zabezpieczenia finansowego po przejściu na emeryturę w Polsce. PPK zgodnie z ustawą przewiduje i jest inicjatywą rządową, która została uruchomiona na mocy ustawy z 4 października 2018 roku. Program ten obejmuje pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, a także osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rola i znaczenie PPK w systemie emerytalnym

Działając w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK), pracownicy mogą skorzystać z dodatkowej formy zabezpieczenia finansowego na starość, co ma kluczowe znaczenie w polskim systemie emerytalnym. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), stanowią element trzeciego filaru systemu emerytalnego, uzupełniając świadczenia z pierwszego filaru (ZUS) oraz drugiego filaru (OFE) zgodnie z obowiązkiem zawarcia umowy o PPK.

Rola PPK w systemie emerytalnym:

 1. Uzupełnienie niedostatecznych świadczeń z ZUS: W obliczu demograficznych wyzwań i prognozowanego spadku świadczeń emerytalnych z ZUS, PPK stanowią istotne wsparcie finansowe dla przyszłych emerytów.
 2. Poprawa świadomości finansowej: PPK sprzyjają edukacji finansowej społeczeństwa, uświadamiając znaczenie oszczędzania na emeryturę i zarządzania finansami osobistymi.
 3. Zwiększenie zaangażowania pracodawców: Program motywuje pracodawców do aktywnego uczestnictwa w budowaniu zabezpieczenia emerytalnego swoich pracowników, co wpływa na relacje pracodawca-pracownik i podnosi standardy rynku pracy.

Składniki wpłat do PPK

W 2023 roku system Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) obejmuje wspólne wpłaty finansowane przez pracowników, pracodawców oraz państwo, tworząc kompleksowy program oszczędnościowy na przyszłe świadczenia emerytalne. Oto główne składniki wpłat do PPK:

 1. Wpłaty Pracodawcy:
  • Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika.
  • Istnieje możliwość zadeklarowania przez pracodawcę wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia pracownika (łącznie maksymalnie 4%).
 2. Wpłaty Pracownika:
  • W ramach pracowniczych planów kapitałowych, standardowa wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia.
  • Pracownicy, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą obniżyć wpłatę podstawową do 0,5% wynagrodzenia.
  • Pracownicy mają również opcję zadeklarowania wpłaty dodatkowej do 2% wynagrodzenia (łącznie maksymalnie 4%).
 3. Dopłaty od Państwa:
  • Państwo dokonuje jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika PPK, który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK i za co najmniej 3 miesiące dokonał wpłat do PPK.
  • Roczna dopłata w wysokości 240 zł przysługuje uczestnikom PPK, na których rachunku wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy o niższych dochodach, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2%, muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

Jak działa system PPK

W ramach PPK, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dokonują regularnych wpłat na indywidualne konta emerytalne. Standardowa wpłata pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto, z możliwością dobrowolnego zwiększenia wpłaty do 4%. Pracodawca zobowiązany jest do wpłacenia co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, z opcją podwyższenia wpłaty do 4%. Państwo również przyczynia się do systemu, oferując wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczną wpłatę w wysokości 240 zł.

Podmioty zarządzające PPK oraz Instytucje finansowe odpowiadające za prowadzenie PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są prowadzone przez instytucje finansowe, które zostały do tego celu specjalnie uprawnione. Obejmują one m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń na życie. Podmioty te muszą spełniać określone kryteria, takie jak posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz kapitału własnego.

Wpływ wprowadzenia PPK na system ZUS

Wprowadzenie PPK istotnie wpłynęło także na system ZUS, choć w sposób pośredni. PPK mają na celu uzupełnienie systemu emerytalnego, oferując dodatkowe źródło oszczędności na emeryturę, co teoretycznie może przyczynić się do zmniejszenia obciążeń ZUS w przyszłości, choć bezpośrednie powiązania między tymi systemami są ograniczone.

Jakie obowiązki wiążą się z PPK dla pracownika?

System autozapisu do PPK

W 2023 roku wprowadzono przepis, zgodnie z którym osoby, które wcześniej zrezygnowały z uczestnictwa w PPK i są w wieku od 18 do 55 lat, automatycznie zostają zapisane do programu. Ten proces jest cykliczny i będzie powtarzany co 4 lata, z kolejnymi autozapisami planowanymi na 2027 i 2031 rok.

Wysokość wpłat pracownika do PPK

W 2023 roku system wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Polsce wygląda następująco:

 1. Wpłaty Pracownika: Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2% swojego wynagrodzenia. Istnieje możliwość zadeklarowania finansowania wpłaty dodatkowej, w wysokości do 2% wynagrodzenia, co daje maksymalnie 4% wynagrodzenia.
 2. Wpłaty Pracodawcy: Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może także decydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej do 2,5% wynagrodzenia. Łączna maksymalna wpłata (podstawowa i dodatkowa) od pracodawcy może wynieść 4% wynagrodzenia.
 3. Obniżone Wpłaty Pracownika: Pracownicy, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, mają możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do 0,5% wynagrodzenia.
 4. Dopłaty od Państwa: Uczestnicy PPK mogą otrzymać dopłaty od państwa, które obejmują jednorazową wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł). Warunkiem otrzymania dopłaty rocznej jest zgromadzenie na rachunku PPK wpłat w danym roku wynoszących co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.
 5. Łączna Maksymalna Wpłata: Łączna maksymalna wpłata od pracownika i pracodawcy wynosi 8% wynagrodzenia.

Możliwość rezygnacji z PPK

W Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) istnieje możliwość rezygnacji z udziału w programie przez pracowników. Oto kluczowe informacje na ten temat:

 1. Dobrowolność Uczestnictwa: Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracowników. Oznacza to, że każda osoba zatrudniona jest automatycznie zapisywana do programu, ale ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa.
 2. Proces Rezygnacji: Aby zrezygnować z PPK, pracownik musi złożyć pisemną deklarację rezygnacji podmiotowi zatrudniającemu. Po złożeniu deklaracji, pracownik przestaje dokonywać wpłat do PPK, a pracodawca również przestaje dokonywać wpłat w imieniu tego pracownika.

Skutki nieuczestniczenia w PPK

Nieuczestniczenie w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) wiąże się z kilkoma potencjalnymi konsekwencjami, które warto rozważyć:

 1. Utrata Dopłat od Państwa i Pracodawcy: Nie uczestnicząc w PPK, pracownik traci możliwość otrzymywania dodatkowych środków w postaci dopłat od państwa (jednorazowa wpłata powitalna oraz dopłaty roczne) oraz wpłat dokonywanych przez pracodawcę. To oznacza, że pracownik nie korzysta z możliwości zwiększenia swoich oszczędności emerytalnych przy współudziale innych podmiotów.
 2. Brak Oszczędności Długoterminowych w Ramach PPK: Nieuczestniczący w PPK pracownik nie gromadzi dodatkowych oszczędności na emeryturę w ramach tego programu. Może to wpłynąć na poziom jego finansowej stabilności po zakończeniu aktywności zawodowej.
 3. Potencjalne Różnice w Stopie Zwrotu: PPK oferują różne strategie inwestycyjne, które mogą przynieść różne stopy zwrotu w długim okresie. Nie uczestnicząc w programie, pracownik nie korzysta z potencjalnych korzyści wynikających z inwestowania zgromadzonych środków.
 4. Zmiany w Zakresie Autozapisu: Należy również pamiętać, że w ramach systemu autozapisu, pracownicy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK, są co cztery lata automatycznie ponownie zapisywani do programu, chyba że aktywnie zdecydują się na rezygnację.
 5. Odpowiedzialność za Własne Oszczędności Emerytalne: Osoby nieuczestniczące w PPK mogą być bardziej narażone na ryzyko niewystarczających środków na emeryturze, chyba że podejmą inne działania w celu zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej, np. poprzez indywidualne oszczędzanie czy inwestowanie.

Jak wyglądają wypłaty środków z PPK

Wypłata środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) może odbywać się na różne sposoby, w zależności od sytuacji uczestnika i jego wieku:

 1. Wypłata w Związku z Powodem Zdrowotnym: Uczestnicy PPK mogą wypłacić do 25% zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka, lub niepełnoletniego dziecka. W tym przypadku konieczne jest dołączenie orzeczenia lub zaświadczenia lekarza potwierdzającego diagnozę. Taka wypłata nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi.
 2. Wypłata po Ukończeniu 60. Roku Życia: Standardowa wypłata po 60. roku życia polega na jednorazowej wypłacie 25% oszczędności i rozłożeniu pozostałych 75% na co najmniej 120 miesięcznych rat (10 lat). Taka forma wypłaty jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. Wypłaty w mniej niż 120 ratach będą wiązały się z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych, ale tylko od zysków przypadających na 75% środków.
 3. Wypłata na Wkład Własny do Kredytu Hipotecznego: Osoby, które nie ukończyły 45. roku życia, mogą wypłacić nawet 100% swoich oszczędności na rachunku PPK na wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Pieniądze te należy zwrócić na rachunek PPK w ciągu 15 lat od wypłaty.
 4. Zwrot Środków Przed 60. Rokiem Życia: Uczestnicy programu mogą dokonać zwrotu (wypłaty) zgromadzonych środków w każdym momencie przed 60. rokiem życia, na dowolny cel. Jest to możliwe bez konieczności składania rezygnacji z uczestnictwa w programie. Jednakże, zwrot środków przed 60. rokiem życia wiąże się z pewnymi potrąceniami.
 5. Dziedziczenie Środków: Środki zgromadzone na rachunku PPK podlegają dziedziczeniu. Uczestnik programu może wskazać osobę uprawnioną do dziedziczenia oszczędności, a jeśli takiej osoby nie wskaże, środki będą dziedziczone na zasadach ogólnych. Środki te nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Warto zaznaczyć, że dokładne zasady dotyczące wypłaty mogą zależeć od instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK oraz od indywidualnych okoliczności uczestnika programu.

Jak pracodawca powinien wdrożyć PPK w swojej firmie?

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

Aby podpisać umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w firmie, pracodawca musi wykonać następujące kroki:

 1. Wybór Instytucji Finansowej: Pracodawca powinien wybrać instytucję finansową z listy instytucji uprawnionych do prowadzenia PPK, która będzie gromadziła i inwestowała środki pracowników. Wybór ten należy skonsultować z reprezentacją pracowników lub zakładową organizacją związkową.
 2. Zawarcie Umowy o Zarządzanie PPK: Następnie pracodawca zawiera z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Ta umowa ustala warunki gromadzenia i zarządzania środkami w PPK.
 3. Zawarcie Umowy o Prowadzenie PPK: Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK, pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat).

Te umowy zawierane są w formie elektronicznej, pozwalającej na ich utrwalenie na trwałym nośniku. Kluczowe jest, aby pracodawca pamiętał o terminach zawarcia umów przewidzianych w ustawie o PPK, które są zależne od liczby osób zatrudnionych w firmie.

FAQ – Temat PPK

Umowa o Zarządzanie PPK: Kluczowe Elementy i Procedury

 • Czym jest umowa o zarządzanie PPK? Umowa o zarządzanie PPK to dokument zawierany między pracodawcą a instytucją finansową, określający zasady zarządzania środkami zgromadzonymi w ramach PPK.
 • Jakie elementy powinna zawierać taka umowa? Umowa powinna określać, jak będą inwestowane aktywa, wysokość składki, zasady odprowadzania wpłat na PPK, oraz procedury związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK.

Składka PPK: Jak Ustalane są Wysokości Wpłat?

Wysokość składki na PPK zależy od wynagrodzenia pracownika. Standardowo, pracownik odprowadza 2% swojego wynagrodzenia, a pracodawca co najmniej 1,5%. Uczestnicy PPK mogą dobrowolnie zwiększyć wpłatę do 4% wynagrodzenia. Dodatkowo, skarb państwa oferuje dopłaty do PPK, w tym jednorazową wpłatę powitalną i roczne dopłaty.

Pensja a PPK: Wpływ Wynagrodzenia na Wkłady do PPK

Jak pensja pracownika wpływa na wkłady do PPK?

Wysokość wpłat na PPK jest procentowo powiązana z pensją pracownika. Im wyższe wynagrodzenie, tym większa kwota jest odkładana na PPK. Pracownicy mogą także dobrowolnie zwiększyć swój wkład, podnosząc procent składki z 2% do 4% swojego wynagrodzenia.

Pieniądze z PPK: Kiedy i Jak Można Wypłacić Środki?

Środki zgromadzone w PPK można wypłacić po osiągnięciu wieku 60 lat, z możliwością jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków i rozłożenia reszty na miesięczne raty przez 10 lat. W przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK lub jego bliskich, możliwa jest wcześniejsza wypłata do 25% środków. Istnieje również opcja wykorzystania środków na wkład własny do kredytu hipotecznego dla osób poniżej 45. roku życia.

Kluczowe Pojęcia Związane z PPK

 • Utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych: Proces utworzenia PPK w organizacji, który zaczyna się od zawarcia umowy z instytucją finansową i obejmuje zarządzanie funduszem, w tym zbieranie i inwestowanie składek od pracowników.
 • Autozapis do PPK: Mechanizm automatycznego zapisywania pracowników do PPK, z możliwością rezygnacji. Jest to element obowiązkowy programu, promujący oszczędzanie na emeryturę.
 • Zlecenia i Umowy o Pracę w PPK: PPK obejmuje nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również osoby wykonujące umowy zlecenia, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.
 • Odprowadzanie Wpłat na PPK: Proces regularnego przekazywania określonego procentu pensji pracownika i składki pracodawcy na konto PPK, zarządzane przez wybraną instytucję finansową.
 • Rezygnacja z Oszczędzania w PPK: Prawo uczestnika PPK do złożenia deklaracji o rezygnacji z programu, co powoduje zaprzestanie odprowadzania składek.
 • Pracowniczy program emerytalny (PPE) to ogólna kategoria programów, do których należą PPK. PPE obejmuje różne formy oszczędzania na emeryturę dostępne dla pracowników, a PPK jest jednym z popularnych rodzajów PPE. Dzięki PPK pracownicy mogą budować swoje środki emerytalne, które będą dostępne po osiągnięciu wieku emerytalnego.
 • Fundusze zdefiniowanej daty: W ramach PPK istnieją fundusze zdefiniowanej daty, które oferują różne strategie inwestycyjne, dostosowane do wieku uczestników. Młodsi pracownicy mogą wybierać bardziej agresywne strategie, podczas gdy ci bliżsi emeryturze preferują bezpieczniejsze inwestycje. Działanie tych funduszy zależy od daty planowanej emerytury.
 • Konto PPK: Każdy uczestnik PPK ma swoje konto w programie, na którym gromadzone są środki. To konto pozwala pracownikowi śledzić stan swoich oszczędności i podejmować decyzje dotyczące inwestycji.
 • Ewidencja PPK to system monitorowania i dokumentowania wszystkich operacji i transakcji związanych z programem. Jest to istotne narzędzie zarządzania PPK, które pozwala zapewnić transparentność i prawidłowe działanie programu.
 • Źródła PPK: Środki zgromadzone na kontach PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy oraz od skarbu państwa. Pracownik odprowadza określony procent swojego wynagrodzenia, pracodawca również wnosi swoją składkę, a skarb państwa oferuje dopłaty, co wspiera oszczędzanie na emeryturę.
 • Fundusz PPK: W kontekście PPK, fundusz odnosi się do puli kapitału, do której wpłacane są składki od pracowników i pracodawców. Fundusz jest zarządzany przez instytucję finansową, która inwestuje zgromadzone środki zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj biuro księgowe o porady podatkowe!

 

2024-01-31T16:55:31+01:00