Pakiet Wierzycielski

Tak zwany PAKIET WIERZYCIELSKI to ustawa z dnia 9 marca 2017r. (weszła w życie 1 czerwca 2017), która w założeniach ma usprawnić :

 1. Dochodzenie należności przez przedsiębiorców,
 2. Dokonywanie oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów,
 3. Skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,
 4. przeciwdziałanie zatorom płatniczym.

Efektem ma być poprawie płynności finansowej, a tym samym wzmocnienie przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich.

Ustawa przewiduje utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.

Pakiet Wierzycielski jest częścią tzw. 100 zmian dla firm przygotowanych w Ministerstwie Rozwoju.

Zwiększeniu z 10.000 do 20.000zł ulega wartość przedmiotu sporu w sprawach dochodzonych w postępowaniu uproszczonym, które jest zdecydowanie szybszym sposobem dochodzenia należności.

Ustawa rozszerza zakres roszczeń, których można dochodzić, o roszczenia z tytułu: odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, czynów niedozwolonych, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego, bezpodstawnego wzbogacenia, a w odniesieniu do roszczeń o ochronę konsumentów także w innych sprawach.

Zmiany dotyczą również ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej w zakresie prowadzenia tzw. rejestrów dłużników. W ramach umowy z jednym z biur informacji gospodarczej złożenie wniosku o udostępnienie informacji umożliwi uzyskanie zbiorczej informacji o dłużnikach ze wszystkich biur. Biura upoważnione będą też, na stosowny wniosek, do dokonywania analizy wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem.

Powstanie rejestr należności publicznoprawnych, który będzie prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W listopadzie 2017 roku wejdą w życie regulacje zaostrzające zasady umieszczania w rejestrach dłużników. Po zmianach do takiego rejestru można będzie trafić w sytuacji, gdy zwłoka w spłacie rachunku czy faktury wynosi 30 dni (obecnie to 60 dni). Dłużnicy otrzymają jednocześnie możliwość zgłaszania sprzeciwu – zarówno do wierzyciela, jak i biura informacji gospodarczej (BIG).

Dla wierzycieli

 • Udrożnienie pozwów zbiorowych, poszerzony ma być zakresu stosowania tego trybu, zwłaszcza na roszczenia przedsiębiorców, nie tylko dla konsumentów. Skróceniu czasu trwania postępowań grupowych mają służyć krótsze terminy na poszczególne etapy, zwłaszcza na początku procesu.
 • Rozszerzone stosowanie postępowania uproszczonego o należności do 20 tys. zł z obecnych 10 tys. zł.
 • Stworzono też wyraźniejsze ramy (przesłanki) do zawierania ugód przez instytucje publiczne.
 • W segmencie budowlano-deweloperskim nowela art. 647 (1) kodeksu cywilnego ma sprecyzować zasady odpowiedzialności w relacjach inwestor–podwykonawca.

Na dłużników

 • Wprowadzono nowe zabezpieczenia, m.in. obowiązek wpisywania do ksiąg wieczystych sądowych zakazów zbywania nieruchomości, a jego naruszenie będzie oznaczać jej nieważność.
 • Nowy rygor polegający na tym, że jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie daje szans spłaty, wierzyciel może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia nie tylko wykazu majątku, ale też podania informacji o jego transakcjach przekraczających wartość minimalnej pensji, z tym że rygor ten zacznie obowiązywać na przeszłość.
 • Reforma biur informacji gospodarczej, wystarczy wniosek do jednego biura, aby udzieliło ono zbiorczej informacji ze wszystkich pięciu biur.
 • Rejestr Należności Publicznoprawnych, w którym w systemie teleinformatycznym gromadzi się informacje o należnościach podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielem są urzędy skarbowe lub jednostki samorządu terytorialnego.
2023-12-08T15:47:06+01:00