Opłaty za korzystanie ze środowiska.

Pamiętaj przedsiębiorco !!!

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2013 r. poz.1232) każdy przedsiębiorca ma obowiązek przedkładania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty za korzystanie ze środowiska stanowią zobowiązanie podatkowe.

Opłatom za korzystanie ze środowiska podlegają:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,

  • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej (np. urzędy, szkoły, stowarzyszenia),

  • osoby fizyczne nie będące podmiotem gospodarczym korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym podlega korzystanie ze środowiska w zakresie:

  • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,

  • poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia),

  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

  • składowania odpadów.

W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który wprowadza jakąkolwiek emisję np.: posiada jeden samochód służący do prowadzenia działalności, zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania do urzędu marszałkowskiego i wniesienia opłaty. Jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska jest niższa niż 800 zł na rok, podmiot jest zobowiązany z obowiązku jej wniesienia.

2023-12-08T15:47:22+01:00