Oddłużenie w upadłości mikroprzedsiębiorcy

Osoba fizyczna może być zarówno przedsiębiorcą jak i konsumentem. Oddłużenie dotyczyć może wyłącznie osoby fizycznej. Osób prawnych dotyczyć może upadłość przedsiębiorstwa, gdzie po zakończeniu postępowania upadłościowego przedsiębiorstwo zostaje wykreślone z rejestru przedsiębiorców. W tej sytuacji nie dochodzi o umorzenia zobowiązań osoby prawnej, ale do utraty bytu prawnego dłużnika. Ponieważ po upadłości przedsiębiorcy nie następuje umorzenie zobowiązań, to może nastąpić przeniesienie wierzytelności na osobę fizyczną.

Konsument to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Definicja konsumenta w Prawie Upadłościowym ma charakter autonomiczny i różni się od definicji konsumenta przyjętej w Kodeksie Cywilnym. Przedsiębiorca to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a więc zasadniczo wpisana w danym okresie do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi utraty statusu przedsiębiorcy, lecz jedynie ograniczenie zakresu działalności. Status przedsiębiorcy jest dominujący w tym sensie, że w przypadku uzyskiwania dochodów równolegle z tytułu działalność gospodarczej oraz wynagrodzenia za pracę uznaje się taką osobę za przedsiębiorcę. Rolnik będzie osobą fizyczną, która może posiadać albo status konsumenta lub przedsiębiorcy zależnie od wpisu do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

Konsumenckie postępowanie upadłościowe jest uregulowane odrębnymi przepisami niż postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy.

Do dokonania oceny z którym rodzajem upadłości możemy mieć do czynienia istotne jest ustalenie :

– daty niewypłacalności – momentu początkowego, w którym osoba staje się niewypłacalna,

– daty wpisu do rejestru działalności i daty wykreślenia z wisu prowadzenia działalności gospodarczej CEIDG

– ustalenia wolnego od obciążeń majątku dłużnika pozwalającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorcy.

Mogą więc zaistnieć trzy różne scenariusze oddłużania niewypłacalnej osoby fizycznej w zależności od różnych kombinacji tych trzech okoliczności.

Pomoc w ocenie sytuacji i wyborze właściwego postępowania uzyskać można w naszej kancelarii https://kancelaria-golebiowska.com.pl/doradztwo-upadlosciowe/

2023-12-08T15:47:12+01:00