Jak przygotować wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na przygotowanym formularzu

FORMULARZ WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Wniosek należy dokładnie uzasadnić, wyjaśniając w jakiej sytuacji powstało zadłużenie będące powodem zgłoszenia wniosku.

Aby wniosek uzasadnić trzeba wykazać przesłanki, czyli okoliczności określone w ustawie Prawo upadłościowe, które muszą zaistnieć lub nie mogą wystąpić, aby możliwe było ogłoszenie upadłości konsumenckiej danego dłużnika.

Przesłanki które muszą zaistnieć, aby Sąd uwzględnił wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli nie wystąpią one w danej sprawie. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości danego dłużnika.

  1. Posiadanie przez dłużnika przynajmniej jednego wierzyciela.
  2. Niewypłacalność, dłużnik musi być niewypłacalny, aby możliwe było ogłoszenie jego upadłości. Oznacza to, że sytuacja finansowa dłużnika musi być na tyle zła, że nie jest on w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych i opóźnienia w płatnościach wynoszą więcej niż trzy miesiące.
  1. Przyczyna powstania lub zwiększenia stanu niewypłacalności – niezawiniona przez dłużnika. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, aby możliwe było ogłoszenie ich upadłości, warunkiem jest to, aby niewypłacalność dłużnika nie była spowodowana umyślnym działaniem dłużnika lub jego rażącym niedbalstwem w tej kwestii (art. 4913p.u.). Przez umyślność rozumie się celowe działanie podejmowane przez dłużnika, z pełną świadomością konsekwencji, które doprowadziło do niewypłacalności dłużnika lub zwiększyło tę niewypłacalność, np. dłużnik bierze kilka kredytów, mając świadomość, że nie będzie w stanie ich spłacać lub nie mając w ogóle zamiaru ich spłacać.

Przesłanki które nie mogą zaistnieć, aby Sąd uwzględnił wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli wystąpią one w danej sprawie. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości danego dłużnika.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Sąd może nie uwzględniać wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości:

  1. W stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów o upadłości konsumenckiej, jeśli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek samego dłużnika.
  2. Dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom prawa nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości (tj. jako przedsiębiorca lub osoba uprawniona do reprezentacji innego podmiotu, zobowiązana do złożenia w jego imieniu stosownego wniosku).
  3. Czynności prawne dłużnika zostały prawomocnie uznana za dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 4913p.u.).

Od przesłanek, które nie mogą zaistnieć jest jeden wyjątek – jeśli do niewypłacalności upadłego doszło pomimo dochowania przez niego należytej staranności. Sąd może ogłosić upadłość pomimo braku upływu 10 lat od poprzedniego skorzystania przez upadłego z umorzenia zobowiązań w postępowaniu upadłościowym.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa (art. 4912 ust. 5 p.u.).

Uzasadniając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckij należy opisać wszystkie okoliczności działające na korzyść dłużnika. Warto przewidzieć ew. przesłanki mogące skutkować oddaleniem takiego wniosku. Warto też powołać się na względy humanitarne, liczną rodzinę na utrzymabiu dłużnika…

We wniosku należy wskazać wszystkich wierzycieli, ich adresy, wysokość zadłużenia i terminy płatności.

We wniosku umieścić należy aktualny i całkowity wykaz majątku, który posiada dłużnik, wierzytelności sporne i w jakim stopniu wierzyciel ich nie uznaje, także dołączyć listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowień jak hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

Przy wypełnianiu wniosku o upadłość konsumencką warto skorzystać z pomocy prawnej doradcy restrukturyzacyjnego, aby nie narazić się na odrzucenie wniosku z powodu braku istotnych informacji.

2023-12-08T15:47:10+01:00