Kiedy Jednolity Plik Kontrolny ( nie tylko JPK VAT) na wezwanie fiskusa?

Od 1 lipca 2018 Urząd Skarbowy może zarządać elektronicznych ksiąg czy dowodów księgowych.

Art. 193a Ordynacji podatkowej mówi, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Obecnie obowiązek przekazywania dokumentacji firmy w powyższy sposób ciąży na dużych przedsiębiorców, a od lipca 2018 r. obejmie także średnie, małe i mikrofirmy.

Chodzi o :

księgi rachunkowe – JPK_KR,

księgi rachunkowe – JPK_KR,

magazyn – JPK_MAG,

faktury VAT – JPK_FA,

podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Struktury te będą przekazywane dopiero po ich zażądaniu przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Na przekazanie struktur JPK podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni, a w uzasadnionych przypadkach będzie też mógł zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Dzięki temu będzie można uniknąć konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie.

Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może zostać ukarana karą porządkową w wysokości do 2800 zł.

Strukturę JPK będzie można przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD czy innym nośniku danych a także za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Struktur nie będzie jednak można przesłać za pomocą poczty elektronicznej (z uwagi na wymogi bezpieczeństwa – brak szyfrowania, brak automatycznej walidacji danych, brak autoryzacji).

Jeżeli którekolwiek z wyżej wymienionych firm będą prowadzone ręcznie (np. wystawianie faktur, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów), fiskus nie będzie się mógł domagać ich przekazania w formie elektronicznej.

2023-12-08T15:47:00+01:00