Czy opłaty za wywóz śmieci są kosztem podatkowym

Wszyscy już chyba wiemy, że od 1 lipca 2013 gminy przejmują kontrolę nad gospodarką odpadami. Wchodzi w życie ustawa z 1 lipca 2011 r (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Do gminy będzie należało pobieranie opłaty za wywóz śmieci, wybranie w drodze przetargu firmy wywożącej i zajmującej się recyclingiem. Tak więc wszystkie obowiązki związane z gospodarką odpadami spoczywają na gminach. Opracowane zostały nowe zasady segregacji i związane z tym opłaty.

Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą opłacać firm wywożących śmiecie, ale będą wpłacać wg z góry ustalonych stawek opłaty do gminy na której terenie zlokalizowana jest nieruchomość. To samo dotyczy przedsiębiorców.

Koszty poniesione w związku z wywozem śmieci uznać należy za pośrednie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Pośredni, ponieważ nie jest związany z konkretnym przychodem przedsiębiorcy a jest niezbędny do poniesienia w codziennym funkcjonowaniu firmy. Czynności związane z wywozem nieczystości nie są opodatkowane podatkiem VAT, dlatego w całości stanowić mogą koszt firmy.

Zaliczanie kosztów wywozu śmieci podlega ustawie o PIT i ustawie o CIT podobnie jak koszt wody, energii elektrycznej, czy podatku od nieruchomości czy dzierżawy.

Wg ustawy o CIT ważny jest tzw. dzień poniesienia kosztów, a ustawowo jest nim dzień zaksięgowania, ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub

innego dowodu w przypadku braku faktury czy rachunku. Wyjątek stanowi przyjcie jako koszty rezerw czy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wg ustawy o PIT będą występowały rożne możliwości rozliczenia:

  • dla ksiąg rachunkowych pośrednie koszty uzyskania przychodów są potrącane w dacie ich poniesienia, czyli jak wyżej, w ustawie o CIT,
  • księgi przychodów i rozchodów jest możliwość wyboru metody kasowej bądź metody memoriałowej.

 

Faktura za wywóz śmieci zwolniona z VAT czy nie podlega VAT

W tej sprawie nie ma dotąd jednolitego stanowiska władz podatkowych i w indywidualnych opiniach są różne stanowiska odnośnie kwalifikowania tego typu czynności dla potrzeb VAT:

  • pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w ramach zadań jednostki samorządu terytorialnego, dlatego czynność ta podlega VAT. Gospodarowanie odpadami należy do zadań publicznych nałożonych przepisami prawa, tak więc gmina korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
  • pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest czynnością mieszczącą się w sferze publicznoprawnej, w wykonywaniu której gmina występuje w roli organu władzy publicznej. Wówczas gminę należy traktować, jako organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takiej sytuacji nie podlega opodatkowaniu VAT.

Oczekujemy, że minister finansów – zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej – będzie dążył do zapewnienia jednolitego stosowania prawa i wyda w tej sprawie interpretację ogólną, ale dopóki tego nie zrobi, sytuacja nie jest jednoznaczna.

Po szczegółowe porady zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

 

2023-12-08T15:47:37+01:00