Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Doradztwo kadrowe

Doradztwo kadrowe

Możecie Państwo nam powierzyć przejęcie odpowiedzialności za sprawy kadrowo-płacowe Waszej firmy. Sami określacie ( służymy też poradą) i kontrolujecie zasady rozliczania czasu pracy, strukturę wynagrodzeń, politykę podstawowych i dodatkowych świadczeń pracowniczych,  urlopy wypoczynkowe… , a nasze biuro zdejmuje z Państwa ciężar  administrowania kadrami i płacami. Nasza znajomość prawa pracy i wszystkich aktualnych przepisów zwalnia Państwa z obowiązku  osobistego kontrolowania ciągłych zmian prawnych.  Oferujemy w pełni działający zewnętrzny dział kadr.

 Płace – zakres usług Kancelarii

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta.
 • Naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń.
 • Naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niekorzystny urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom zwalnianym.
 • Ustalanie prawa i naliczanie należnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.
 • Prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 • Dokonywanie potrąceń związanych z zadłużeniem pracownika Klienta.
 • Sporządzanie i przekazywanie w uzgodnionej formie informacji dla działu księgowości.
 • Naliczanie wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac.
 • Sporządzanie w uzgodnionej formie przelewów z tytułu wynagrodzeń za pracę.
 • Sporządzanie raportów i zestawień związanych z działalnością Klienta.
 • Sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych;
 • Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu;
 • Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe;
 • Sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego;
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40);
 • Pomoc i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
 • Prowadzenie dokumentacji ZUS:
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych,
 • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych,
 • przesyłanie dokumentów do ZUS drogą przekazu elektronicznego.

Kadry – zakres usług Kancelarii

 • Sporządzanie Umów umowy o pracę, zleceń o dzieło…
 •  Analiza kosztów umowy o pracę, zlecenia …
 • Zaświadczenia o zarobkach
 • Obsługujemy również trudne przypadki, np. wypowiedzenia, zwolnienia grupowe
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych);
 • Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 • GUS  – Sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich do właściwych urzędów statystycznych.
 • Rozliczanie absencji pracowniczych.
 • Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.
 • Przyjmowanie inspekcji  z PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień.
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
 • E-TECZKA – utworzenie bazy danych zawierającej skany dokumentacji zgromadzonej w teczkach personalnych pracowników Klienta oraz bieżące uzupełnianie bazy nowo powstającymi dokumentami. Klient posiada dostęp on-line do dokumentacji kadrowej swoich pracowników.

 

Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Audyt poprawności naliczania wynagrodzeń.

 •  Audyt dokumentacji osobowej.
 • Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS.
 • Wystawianie zaświadczeń Rp-7.
 • Projektowanie lub audyt: regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Udzielanie opinii, porad prawnych w zakresie zawartych umów o pracę, sposobów rozwiązania i ich skutkach.
 • Przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych zakładów pracy.
 • Porady prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, zdrowotnego, zakresu postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych, sporządzanie opinii prawnych, odwołań od orzeczeń ZUS, odwołań od decyzji ZUS, apelacji oraz wszelkich pism w toku postępowania przed sądem w sprawach ubezpieczeń społecznych.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close