Składki ZUS od prezentów świątecznych

Składki ZUS od prezentów dla pracowników obciążają pracodawcę, gdy są finansowane ze środków obrotowych firmy. Wszystkie świadczenia, które nie są finansowane z ZFŚS muszą być doliczone do przychodów z umowy o pracę czy innej umowy łączącej strony. Jeżeli pracodawca nie ustanowił ZFŚS prezenty podlegają wycenie i ujęciu w przychodzie pracownika.

Kiedy składek ZUS nie trzeba płacić?

Składki ZUS nie zapłaci pracodawca od:

  • prezentów finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • prezentów finansowanych z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tylko do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego.

Takim prezentem może być zarówno specjalna premia świąteczna, zakupiony na rzecz pracownika przedmiot czy też wykupiona usługa.

Zwolnienie ze składek ZUS obejmuje również bony oraz karty przedpłacone zakupione ze środków ZFŚS.

Co istotne, wyłączenie ze składek ZUS prezentów świątecznych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest zależne od ich wartości lub wcześniej otrzymywanych świadczeń z tego tytułu. Nie ma zatem limitu kwotowego wartości świadczenia.

Warto zwrócić też uwagę na to, kiedy pracownik będzie zobowiązany do zapłacenia  podatku dochodowego. Wszystkie świadczenia rzeczowe oraz otrzymane przez pracownika świadczenia pieniężne sfinansowane przez pracodawcę łącznie powyżej kwoty 380 zł zobowiązują

2023-12-08T15:47:18+01:00