Siedziba firmy w mieszkaniu a podatek od nieruchomości?

Siedziba firmy w mieszkaniu a podatek od nieruchomości?

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą jako siedzibę firmy możemy wybrać swoje mieszkanie. Wtedy możemy zaliczyć w koszty część wydatków związanych z eksploatacją mieszkania w takiej części jaką część przeznaczyliśmy na prowadzenie działalności. Podatek od nieruchomości ustala gmina i może zdarzyć się, że przedsiębiorca zobowiązany zostania do zapłaty wyższej stawki za powierzchnię przeznaczoną na działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności we własnym mieszkaniu zgłasza się w gminie przy rejestracji firmy, w celu ustalenia, czy spowoduje to przekształcenie mieszkania w lokal użytkowy.

Stawka podatku zależy od ustalonych przez gminę stawek. Wyznacznikiem są ogłaszane w drodze obwieszczenia Ministra Finansów wysokości maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

W 2015 roku dla lokalu mieszkalnego podatek ten wynosi 0,75 zł od m2 powierzchni użytkowej, natomiast dla budynku lub jego części, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zajęte na prowadzenie działalności, podatek ten wynosi 23,13 zł od m2 powierzchni użytkowej. Jednak nie zawsze następuje zmiana sposobu użytkowania lokalu

Zmiana sposobu użytkowania lokalu ma miejsce w sytuacji, gdy mieszkanie w całości lub w wydzielonej części służy wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast przedsiębiorca prowadzi firmę w pomieszczeniu, które wykorzystywane jest również do celów mieszkalnych, wówczas nie ma podstaw do zmiany stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Samo zarejestrowanie firmy w swoim mieszkaniu nie jest podstawą do płacenia wyższego podatku. Kiedy przedsiębiorca wydziela cały pokój na biuro lub gabinet lekarski, nie ma wątpliwości, że korzysta z niego tylko w celach służbowych. Co innego, gdy jeden pokój wykorzystywany jest również do celów mieszkalnych, taka sytuacja nie może stanowić podstawy do zwiększenia stawki podatku od nieruchomości.

Przy ocenie stanu faktycznego organ bierze pod uwagę warunki określone w art. 71 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

– przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi, albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,

– podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

Należy przy tym pamiętać o fakcie, iż z zapłaty ww. omawianego podatku nie zwalnia zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to spowodowane opinią organów podatkowych, zgodnie z którą zawieszenie nie jest równoznaczne z zaprzestaniem, a dopiero taka sytuacja powoduje zmianę sposobu użytkowania lokalu.

2023-12-08T15:47:19+01:00