Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

 

  1. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. Jednak sąd nie oddali wniosku, jeżeli niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.
  2. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości również w sytuacji, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.
  3. Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości kiedy stwierdzi, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przepisów powyższych nie stosuje się, gdy zostanie uprawdopodobnione m.in., że obciążenia majątku dłużnika zostały dokonane w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

Sąd nie może oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości nawet w razie stwierdzenia, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli jednocześnie uzna, że zostało uprawdopodobnione, że dłużnik dokonał także innych czynności prawnych, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania. Sąd nie może oddalać wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli są szanse na to, że postępowanie upadłościowe może doprowadzić do uzyskania majątku potrzebnego nie tylko na pokrycie kosztów postępowania, lecz także na zaspokojenie wierzycieli.

Jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za bezskuteczną, to to, co na skutek tej czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości. Zanim sąd podejmie decyzję o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości zbada, czy majątek dłużnika rzeczywiście nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania, czy też majątek ulegnie zwiększeniu na skutek zaskarżenia bezskutecznych czynności dłużnika.

2023-12-08T15:46:59+01:00