Jaką formę działalności wybrać: spółka z o.o., czy działalność gospodarcza

Jaką formę działalności wybrać: spółka z o.o., czy działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza kojarzy się wszystkim z osobą fizyczną. Jej niezaprzeczalnym plusem jest brak ewidencji gotówki. Osoba fizyczna prowadząca działalność swobodnie dysponuje zgromadzonymi środkami. To bardzo wygodne, ale… Z tą wygodą łączy się poważna niewygoda, bo odpowiadamy całym własnym majątkiem za zobowiązania jakie zaciągniemy. Nie jest dziś bezpieczne, ponieważ zatory płatnicze potrafią położyć nie jedną firmę.

W spółce z o.o. jest inaczej. W kwestii ewidencji gotówki nie ma takiej wolności. Każde zdarzenie w spółce musi być rejestrowane i udokumentowane. Za to w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania spółki nie odpowiadamy własnym majątkiem. Będąc udziałowcem odpowiadamy tylko do wysokości naszych udziałów, ponieważ spółka posada swoją osobowość prawną. Jest to niewątpliwa zaleta.. Większa jest odpowiedzialność członków Zarządu Spółki, ale też w ograniczonym zakresie. Kolejna zaleta spółki, to fakt, że łatwo można pozyskać dodatkowy kapitał na jej rozwój, np. poprzez wprowadzenie nowego wspólnika.

Założenie spółki wymaga zawarcia umowy spółki pomiędzy wspólnikami. Umowę można zawrzeć w formie aktu notarialnego, czyli wizyta u notariusza lub za pomocą wzorca umowy spółki, gdy kapitał zostaje wniesiony w gotówce. Kapitał to majątek w postaci materialnej lub niematerialnej.

Wysokość kapitału nie może on być mniejszy niż 5.000 zł, a nominalna wartość jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł. Udziały w spółce dzieli się na ogół proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Może powstać problem w podejmowaniu decyzji, gdy udziały zostaną podzielone między dwu wspólników 50/50, ponieważ nie będzie możliwości uzyskania większości głosów. Na 1 udział przypada zwykle 1 głos, chyba, że w umowie spółki zapisane zostaną jakieś zastrzeżenia.

Wspólnikiem w spółce z o.o. może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, czyli inna spółka za wyjątkiem spółki cywilnej. Można też założyć spółkę jednoosobową i nie trzeba mieć wspólnika. Tyle, że wtedy ZUS będzie traktował jedynego udziałowca jak osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie zdecydowanie nie jest korzystne, bo ważną zaletą spółki jest właśnie bark obciążeń ZUS. Jeśli mamy minimum jednego wspólnika nie płacimy ZUS-u.

Podatki w spółce z  o. o.

  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  • podatek od towarów i usług (VAT)

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Spółka, jako osoba prawna podlega temu podatkowi od dochodów.

Podatek dochodowy płacony jest od przychodu pomniejszonego o koszty i przysługujące ulgi. Jego wysokość wynosi 19%. W ciągu roku wpłacamy zaliczki na ten podatek, właściwe rozliczenie i właściwy podatek płacimy w deklaracji rocznej, którą należy najpóźniej złożyć do końca marca roku następnego po roku podatkowym. Podatek CIT rozliczamy do 20 dnia następnego miesiąca, Można jednak wybrać kwartalny sposób rozliczenia, jest on zarezerwowany dla tych spółek, które rozpoczynają działalność lub są małymi podatnikami.

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

Ustawa o VAT daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z tego podatku, gdy nasza sprzedaż w roku poprzednim wynosiła mniej niż 150.000 zł. Dla nowych spółek limit ten jest taki sam, jednak należy go określić w proporcji do okresu prowadzenia działalności (liczone w dniach a nie miesiącach). Od momentu przekroczenia limitu, cała sprzedaż ponad limit będzie opodatkowana. Trzeba, więc bardzo pilnować, kiedy ten moment nastąpi.

Minusem zwolnienia z VAT jest brak możliwości odliczania VAT-u od zakupów. Nieodliczony VAT staje się kosztem, jednak to tylko 19% podatku dochodowego.

Są też sytuacje, w których mimo nieprzekroczenia limitu obligatoryjnie wejdziemy w VAT Dotyczy to m. in.: dokonywania dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, terenów budowlanych, usług prawniczych, czy doradztwa.

Terminem rozliczenia podatku VAT to 25 dzień miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Tak jak w przypadku podatku dochodowego możemy wybrać kwartalny sposób rozliczenia podatku.

Aby wybrać właściwą formę działalności, która będzie najkorzystniejsza dla konkretnej działalności zapraszamy do naszej Kancelarii.

2023-12-08T15:47:24+01:00