Zwolnienia z VAT w 2014 r

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W 2014 r. limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT pozostanie na niezmienionym poziomie. Jednak niektóre przepisy określające zasady stosowania tego zwolnienia od 2014 r. ulegną zmianie.

Limit sprzedaży

Według obecnego art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jest to zwolnienie podmiotowe z VAT.

Od 1 stycznia 2014 r. przepis ten ulegnie zmianie. Zgodnie z nim zwalniać się będzie od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży, tak jak i obecnie, nie będzie się wliczać kwoty podatku. Jak można zauważyć, od przyszłego roku nie będą już zwolnieni od podatku podatnicy, tylko sprzedaż dokonywana przez podatników. W związku z tym w przyszłym roku używanie pojęcia zwolnienie podmiotowe nie będzie właściwe. Będzie to zwolnienie ze względu na obroty.

Od 2014 r. do limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o  VAT, nie będzie się wliczać:

1) WDT, a także sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 np. usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i pożyczek itp.,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT w 2014 r

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty będą mogli, podobnie jak obecnie, z niego zrezygnować pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym z niego rezygnują. Podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej czynności, będą mieli obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tym zamiarze przed dniem wykonania tej czynności.

Do końca 2013 r. zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku gdy wartość sprzedaży u podatników zwolnionych z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy wskazany tam limit, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem jej przekroczenia, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od WNT, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym tego spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Od stycznia 2014 roku przepis ten ulegnie zmianie. Zgodnie z nowym brzmieniem, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art 113 ust. 1 przekroczy kwotę 150.000 zł, zwolnienie będzie traciło moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik nie będzie miał więc już obowiązku sporządzenia na dzień utraty prawa do zwolnienia spisu z natury zapasów towarów i składania go w urzędzie skarbowym.

Podobnie jak to jest obecnie, podatnik nie będzie miał możliwości powrotu do zwolnienia przed upływem roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Dotyczy to także podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności opodatkowanych.
Wyłączenia ze zwolnienia z VAT

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zmieni się także przepis określający grupę podatników, do których nie będzie się stosować zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotu. Jak wynika z nowego brzmienia art. 113 ust 13 ustawy o VAT, zwolnienie to nie będzie miało zastosowania do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

b) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1   pkt. 10 lit a i b ustawy,

c) terenów budowlanych.

Istotna zmiana w tym przepisie dotyczy prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT przez podatników, którzy dokonują sprzedaży samochodów osobowych innych niż nowe, które to pojazdy są zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji. Nowe brzmienie przepisu art. 113 ust. 13  o VAT nie będzie już budziło wątpliwości, iż podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT na mocy art. 113 ust.1 VAT nie utraci prawa do tego zwolnienia, w przypadku gdy sprzeda samochód osobowy, stanowiący u niego środek trwały podlegający amortyzacji.

Po więcej informacji zapraszamy na konsultacje do naszego Biura rachunkowego

 

2014-01-03T12:27:09+00:00