Zmiany w zasadach zgłaszania rejestracji do podatki VAT w roku 2015

Od 1 stycznia 2015r. wchodzą w życie zmiany dotyczące podmiotów rejestrujących swoją działalność gospodarczą w podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną opłaty związane ze zgłoszeniem VAT-R w zakresie opłat i potwierdzenia zgłoszenia, a także w zakresie listy  podatników zwolnionych z obowiązku składania zgłoszenia VAT-R.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnicy podatku VAT są zobowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R  przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zasady te reguluje art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.  Potwierdzeniem rejestracji jako ,,podatnika VAT czynnego” jest wydanie deklaracji VAT-5, która obecnie podlega opłacie 170 zł. Jeśli podatnik zwróci się o pisemne potwierdzenie zawierające informację, czy zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny, czy jako podatnik zwolniony, będzie zobowiązany dokonać kolejnej wpłaty 21 zł za takie potwierdzenie.

Na podpis prezydenta czeka ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która likwiduje obowiązek uzyskania potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R .

Tak więc od stycznia 2015 roku obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego zostanie całkowicie zniesiony. Naczelnik urzędu skarbowego zarejestruje podatnika jako ,,podatnika VAT czynnego” lub ,,podatnika VAT zwolnionego”, lecz ewentualnego potwierdzenia tej rejestracji dokona wyłącznie na wniosek zainteresowanego podatnika.

Co do listy podatników zwolnionych z obowiązku składania zgłoszenia VAT-R to według Rozporządzenia Ministra Finansów  opublikowanego w Dz.U. 2014 poz. 1624 w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, od stycznia 2015 roku do listy podatników zwolnionych z obowiązku składania zgłoszenia VAT-R wejdą:

1. Podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące czynności:

 • usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,
 • usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
 • usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
 • usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
 • usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
 • usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,
 • usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,
 • usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych,
 • usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
 • usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla której podatnikiem jest nabywca,
 • pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,
 • usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy;

2. Podatnicy zidentyfikowani jako podatnicy VAT – przewozy okazjonalne.

 

Rozporządzenie jest odpowiedzią na zmiany wynikające z ustawy z 25.07.2014 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, która wprowadza od 01.01. 2015 nowe zasady określania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, usług świadczonych drogą elektroniczną a także nową, szczególną procedurę rozliczania VAT w przypadku podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium kraju UE usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu.

 

 

 

 

 

2014-11-24T04:43:32+00:00