Zestawienie planowanych zmian istotnych dla działania małych firm od 2018 roku

Zapowiadane zmiany mają być uproszczeniami dla małych firm. Zanim jednak staną się pomocne muszą się z nimi zapoznać sami przedsiębiorcy i odnieść każdy do swojej indywidualnej sytuacji.

Staraliśmy się zebrać i krótko opisać nadchodzące zmiany podatkowe.

 1. Podwyższenie progu uprawniającego do uzyskania statusu ,,małego podatnika”.
 2. Możliwość wliczenia wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu.
 3. Ujednolicenie formularzy podatkowych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego.
 4. Zniesienie obowiązku informowania o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, czy też prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, czy też ewidencji zatrudnienia.
 5. Wydłużenie terminów podatkowych na dokonanie wyboru formy opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód.
 6. Złe długi – w przypadku braku uregulowania wierzytelności w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie / fakturze, wierzyciel będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Na dłużniku z kolei będzie ciążył obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności.
 7. Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do kwoty 5 mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach.
 8. Uproszczona księgowość dla większej grupy mikro przedsiębiorców – rozszerzenie grupy przedsiębiorców mających możliwość stosowania uproszczonej sprawozdawczości. W tym celu proponuje się podwyższenie progu przychodów uprawniający do stosowania uproszczonej księgowości z 2 mln euro do 3 mln euro.
 9. Uproszczenia dla spółek z o.o. – poszerzone możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. tryb obiegowy) oraz przesądzenie komu konkretnie mają składać oświadczenia o rezygnacji członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek.
 10. TAX FREE. Proponuje się zmniejszenie do 200 tys. zł limitu obrotu sprzedaży wymaganego przez przedsiębiorców uczęszczających w systemie TAX FREE.
 11. Szkolenie z zakresu BHP w mniejszym zakresie. Projektowane przepisy znoszą one bowiem obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, zakwalifikowanych do kategorii ryzyka nie większej niż 3. Co więcej zadania służby BHP w świetle zaproponowanych zmian będzie mógł pełnić samodzielnie pracodawca – jeżeli zatrudnia nie więcej niż 50 pracowników.
 12. Jednolity Plik Kontrolny także dla mikroprzedsiębiorców.
 13. Koniec z rozliczeniami kwartalnymi.
 14. Utrzymanie stawki VAT 23 mimo, że zaplanowane było zmniejszenie stawki.
 15. Wzrost składek ZUS wynikający z rosnącej płacy minimalnej.
 16. Od 2018 roku fakturę będzie można wystawić podatnikowi VAT na podstawie paragonu wyłącznie wtedy, jeżeli paragon będzie zawierał NIP nabywcy. Celem tej zmiany jest uniemożliwienie wystawiania faktur do paragonów, które nie zostały wystawione dla nabywcy żądającego wystawienia faktury.
 17. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zlecić bankom zablokowanie podejrzanego rachunku przedsiębiorcy. Stanie się tak, gdy posiadanie przez KAS informacje, a w szczególności wskaźnik ryzyka, wskażą, że dany podmiot może wykorzystywać działalność banków lub SKOK-ów do przestępstw skarbowych.
 18. Planowane jest wprowadzenie przepisów limitujących – powyżej progu kwotowego uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa – wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników CIT umowami na określone usługi niematerialne. Istota problemu sprowadzała się do przyjęcia tezy, że wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usługi rekrutacji pracowników, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze oraz inne koszty m.in. z tytułu praw autorskich lub licencji miały zostać ograniczone do wysokości 5% zysku EBITDA danego przedsiębiorstwa. Natomiast w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym firma nie osiągnęła zysku, wówczas maksymalny limit kosztów za wydatki poniesione na ww. usługi niematerialne to 100 tys. zł miesięcznie, a więc 1,2 mln zł rocznie.
 19. ma zostać podwyższony limitu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł. Zmiana ma stanowić zachętę dla mniejszych firm do wzrostu wydatków na inwestycje.
 20. Mechanizm podzielonej płatności. Istotą proponowanego mechanizmu podzielonej płatności jest, aby kwota odpowiadająca podatkowi VAT należnemu wynikającemu z danej faktury znalazła się na specjalnym rachunku bankowym dostawcy – tzw. rachunku VAT. Wpłata dokonywana przez nabywcę towaru lub usługi byłaby dzielona na dwie części – kwotę stanowiącą podatek VAT należny od danej transakcji (kwota ta trafiałaby na rachunek VAT) oraz kwotę netto (kwota ta trafiałaby na standardowy rachunek bankowy sprzedawcy).
 21. Podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych. Rząd opowiedział się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł dla najmniej zarabiających oraz za podniesieniem limitu ograniczającego stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców – wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu z dnia 3 października br. Większość przyjętych zmian dotyczy jednak CIT, a ich celem jest uszczelnienie systemu.

Czy planowane zmiany zostaną wprowadzone w pełni prawdopodobnie dowiemy się w ostatniej chwili. Zainteresowanych zapraszamy do naszej Kancelarii po pomoc księgową i prawną.

2017-10-19T00:54:08+00:00