Zbliża się termin składania rocznego PITu za rok 2012

Pomagamy w poprawnym wypełnieniu zeznania podatkowegoDo 30 kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2012.

Jaki formularz zeznania podatkowego wypełnić za rok 2012 ?

*

PIT-36 – pozarolniczą działalność gospodarczą, najem i dzierżawa opodatkowana skalą podatkową, pracę za granicą, działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, samodzielnie opłacający samodzielnie zaliczki na podatek, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Załącznikami do PIT-36 mogą być:

  • PIT-B – przychody, koszty, dochód lub strata z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi – małżonkowie zawsze wypełniają odrębne PIT-B.
  • PIT-D – odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych, odsetki od kredytu lub pożyczki na cele mieszkaniowe. Małżonkowie, nie będący w separacji, zawsze składają jeden załącznik PIT-D.
  • PIT-M – dodatek o dochodach małoletnich dzieci.
  • PIT-O – odliczenia darowizn, rehabilitacji, Internetu. Małżonkowie składają jeden załącznik PIT-O.
  • PIT-ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku.
  • PIT-2K to oświadczenie o wysokości wydatków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT-D.

 

*

PIT-37 – pracę ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, zlecenia, kontraktów menedżerskich, dochody z zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej, zasiłki opodatkowane wg skali podatkowej, emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne, należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach rolniczych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendia, prawa autorskie i inne prawa majątkowe, świadczenia z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej,

 

Osoby rozliczające się na formularzu PIT – 37 nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie doliczają dochodów małoletnich dzieci, nie odliczają strat z lat ubiegłych.

Załącznikiem do PIT – 37 może być PIT – D i PIT – 0

*

Formularz PIT-36L opodatkowani podatkiem liniowym

Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-28 – czyli ryczałtowe rozliczanie działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy.

*

Formularz PIT-28 pozarolniczej działalności gospodarczej, lub umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Załączniki do PIT-28: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O, PIT/2K.

PIT-28A przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko lub z najmu, lub innych umów o podobnym charakterze.

PIT-28B przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych

*

Formularz PIT-38 – dochody ze sprzedaży akcji i udziałów, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowość prawną, objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Załączniki do PIT-38: PIT-ZG

*

Formularz PIT-16A – rozliczenie karty podatkowej

Osoba rozliczająca się formularzem PIT 16 nie może rozliczyć się ze współmałżonkiem

2018-12-06T23:32:50+00:00