Wzrost zasiłków dla bezrobotnych o 0,9% od 1 czerwca 2014

Nowa, wyższa kwota zasiłku dla osób bezrobotnych od 1 czerwca 2014. Po waloryzacji wzrost o 0,9%

Na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa G U S, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co roku 1 czerwca każdego roku kwota zasiłku dla bezrobotnych ulega waloryzacji. Waloryzacji nie dokonuje się jedynie w przypadku, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni pozostał na tym samym poziomie lub uległ zmniejszeniu. Ponieważ w 2013 roku zanotowano wzrost cen o 0,9% w stosunku do roku 2012 wysokość zasiłków od 1 czerwca również ulegnie zwiększeniu o 0,9%

Od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.wysokość zasiłku dla bezrobotnych wyniesie:

100% podstawy:

Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku : 831,10 zł

Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku : 652,60 zł

80% podstawy:

Należny dla osób, których staż pracy wynosi od 5-20 lat

Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku obniżonego: 664,90 zł*

Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku obniżonego: 522,10 zł*

120% podstawy:

Należny dla osób, których staż pracy wynosi powyżej 20 lat

Okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku podwyższonego: 997,30 zł*

Okres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku podwyższonego: 783,10 zł*

* Podane kwoty są kwotami brutto

Zasiłek wypłacany jest przez 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia w rejonie zamieszkiwania osoby bezrobotnej. Jeśli stopa bezrobocia nie przekraczała 150 % średniej krajowej stropy bezrobocia, zasiłek będzie wypłacany przez 6 miesięcy. Jednaj, gdy stopa bezrobocia przekracza 150% średniej krajowej stropy bezrobocia, możliwe jest pobieranie zasiłku do 12 miesięcy.

Prawo do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych przez okres 12 miesięcy posiadają też osoby powyżej 50 roku życia oraz posiadające jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, a także osoby posiadające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat (w przypadku, gdy małżonek bezrobotnego jest również bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego).

2014-05-26T18:19:23+00:00