Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej na rok 2014

Do 20 stycznia należy złożyć wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej na rok 2014 o ile w takiej formie podatnik chce się w tym roku rozliczać. Wniosek ten należy złożyć na formularzu PIT-16. Dotyczy to wyłącznie podatników, którzy chcą zastosować inną formę opodatkowania niż w roku ubiegłym. Podatnicy chcący kontynuować rozliczenie w formie karty podatkowej z roku poprzedniego nie muszą występować z wnioskiem. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody z działalności podatnika były rozliczane w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosi zmiany formy opodatkowania lub też likwidacji firmy uważa się, że kontynuować będzie tę samą formę opodatkowania.

Obniżki stawki karty podatkowej można dokonać w sytuacjach:

  • licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (dotyczy Części V. Usługi transportowe),
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy Części I i V) – w przypadku gdy podatnik takie orzeczenie posiada – uprawnia do zastosowania 20% obniżki stawki karty podatkowej,
  • oświadczenie w formie pisemnej o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej (dotyczy Części IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych).

1 stycznia został zmieniony wniosek o zastosowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej – PIT-16. Zmiana wzoru formularza nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. 2013 poz.1501).

Pobierz aktualny wzór wniosku PIT-16

2014-01-14T01:58:06+00:00