Więcej składek do zapłacenia za zleceniobiorców od marca 2015

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od umów zlecenie obowiązują także osoby fizyczne niezatrudniające pracowników etatowych. Już składki za marzec 2015 r. za zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych należy opłacić w odpowiedniej wysokości.

Gdy zleceniobiorca uzyska przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na miesiąc minimalne wynagrodzenie,

nie ukończył 55 r. ż. w przypadku kobiet lub 60 r. ż. w przypadku mężczyzn podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy nie dotyczy, jak dotychczas, osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej ( tzn. opieki nad dziećmi do lat 3).

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP, o którym mowa w art. 104 a, art.104 b ust. 1 oraz art. 104 c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w art. 9 a, art. 9 b ust. 1 oraz art. 9 c ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, dotyczy kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaconych (postawionych do dyspozycji) w okresie przysługującego zwolnienia.

Rozliczenie składek za okres od kwietnia 2014 do lutego 2015 nie będzie kwestionowane o ile dokonane zostało z zastosowaniem w/w zasady.

2015-03-23T16:23:24+00:00