Warunki przetargu na udział w lokalu w Mińsku Mazowieckim

WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI

na sprzedaż ½ udziału w odrębnym prawie własności w nieruchomości lokalowej mieszkalnej i niemieszkalnej położonej w Mińsku Mazowieckim ul.Gen. Sosnkowskiego 28 m 75 oraz udziału ½ we własności ruchomości.

§1

Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest zbycie łączne :

1/ udział w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego nr 75 położonym w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103834/2 – za cenę nie niższą niż 69.893,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zlote)

2/ udział w wysokości 1/88 w odrębnym prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu – położonego w budynku posadowionym przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego nr 28 w Mińsku Mazowieckim , dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1M/00103779/8 – za cenę nie niższą niż 6.608,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset osiem złotych)

3/ udziału w wysokości ½ w ruchomościach stanowiących wyposażenie lokalu opisanego w pkt.1 za cenę nie niższą niż 2.500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Łączna cena udziałów w lokalach i udziału w ruchomościach to kwota 79 001,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych) .

2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Jarosława Ciepała – aktualizacja z dnia 16.02.2017 i aneks do aktualizacji operatu z dnia 27.02.2018 ,

jest dostępny do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul .Kasprowicza

68/52 , 01-949 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 pon- piąt.

Inne informacje: www.kancelaria-golebiowska.com /zakładka przetargi upadłościowe/

§ 2

Podstawy prawne przetargu/aukcji

   1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach przetargowych , w tym określonych przez Sędziego komisarza – zgoda na zbycie z wolnej ręki – postanowienie Sądu dla m.st.Warszawy z dnia 05.03.2018 .

   1. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

   1. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto:

  1. Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

  2. upadły.

§3

Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty

 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu opisanego w par.1 pkt.1 wynosi 79.001,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złotych brutto ).

 1. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w prasie lokalnej oraz na co najmniej trzech portalach internetowych .

 1. Oferty należy składać do dnia 13.03.2018 na adres Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w godzinach 9.00- 17.00 pon. – piat.

 2. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Syndyka po terminie , o którym mowa w pkt.3 par. 3 nie będzie rozpatrywana.

 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka z podaniem sygnatury akt X GUp 197/15 wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Ewy Iwańskiej i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 1. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.

  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.

  3. Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

  4. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.

  5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

  6. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

  7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

  8. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).

  9. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.

  10. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.

  11. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

  12. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

  13. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków;

  14. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.

§ 4

Wadium

   1. 1. b firmę żadnych zastrzeżeń. mowy sprzedażyzone i złożone w sądzie sprawozdanie z czynności za maj 2014 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych).

   1. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ewy Iwańskiej w upadłości w banku BZ WBK SA o numerze: nr rach. 22 1090 2590 0000 0001 3061 4854 do dnia 13.03. 2018 r.

z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 197/15 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

§ 5

Przetarg pisemny

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14.03.2018 2018 o godzinie 10.00 w Kancelarii Syndyka ul.Kasprowicza 68 lok. 52 III p w Warszawie.

 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów.

 1. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. j).

 1. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu

  2. ustala liczbę złożonych ofert

  3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów

  4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

 1. odpowiadają warunkom regulaminu przetargu

 2. zostały złożone w wyznaczonym terminie

 3. zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta

 4. w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania

 1. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.

§ 6

Aukcja

  1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:

    1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

    2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,

    3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,

    4. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych),

    5. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.

    6. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.

  1. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

§ 7

Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.

 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży udziałów w odrębnym prawie własności nieruchomości i udziału w ruchomościach.

 3. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie 7 dni od wyboru oferty wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

 5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.

 7. Sprzedaż udziału w nieruchomościach Upadłej mają skutki sprzedaży egzekucyjnej.

 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2018-12-07T14:54:38+00:00