Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miejscowości Wólka Smolana i Konary Łęg , gmina Brochów

                                                                         WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI

na sprzedaż własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych , położonych na terenie miejscowości Wólka Smolana i Konary Łęg , gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie o pow. łącznej całkowitej 15, 3895 ha
§1
				Przedmiot przetargu
 1. Przedmiotem przetargu jest własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych , położonych na terenie miejscowości Wólka Smolana i Konary Łęg , gmina Brochów , powiat sochaczewski, woj. mazowieckie wymienione poniżej:

w Wólce Smolanej, gmina Brochów, powiat sochaczewski, woj., mazowieckie, o pow. łącznej 13,5890 ha , składającej się z działek o nr:

– 214/7, 214/8,  dwie działki po 0,1623 ha , o łącznej pow. 0,3246 ha , KW PL1O/00044334/4 , cena wywoławcza 18.632,00 zł brutto.

4/2 , 213/2 / dwie działki o pow. 0,5398 ha i 3,8974 ha / 8 zł za 1 m2/ o łącznej pow. 4,4372 ha ,KW PL1O/00044595/1, cena wywoławcza 254.695,00 zł brutto.

– 28/2 – 0,3701 ha, 29/2- 1,5962 ha, 30/2- 0,3722 ha, 214/6- 0,8125 ha, 215/2 – 0,5985 ha o łącznej pow. 3,7495 ha KW PL1O/00044596/8 / cena wywoławcza 215.221,00 zł brutto

– 214/9 , 214/10 dwie działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,3264 ha , KW PL1O/00044597/5, cena wywoławcza 18.632,00 zł brutto,

– 34/2- 0,4208 ha, 35/4- 0,5268 ha , 215/4-0,8562 ha o łącznej pow. 1,8038 ha , KW PL1O/00044598/2/ cena wywoławcza 103.538,00 zł brutto.

– 214/11, 214/12 , 214/13 trzy działki po 0,1623 ha o łącznej pow. 0,4870 ha , KW PL1O/00044599/9, cena wywoławcza 27.954,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 4/1, 4/3, 28/1, 28/3, 30/1, 30/3, 34/1, 34/3, 38/1, 38/3 o łącznej pow. 0,0456 ha , KW PL1O/00029402/1, cena wywoławcza 676,50 zł brutto,

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. o nr 29/1, 29/3, 35/3, 35/5, 39/1, 39/3, 39/4, 212/1, 212/4, 213/1, 213/3, 213/5, 214/1, 214/14, 214/15, 215/1, 215/3, 215/5, 216/1, 216/3, 217/1, 217/3 o łącznej pow. 2,4149 ha , KW PL1O/00026472/1, cena wywoławcza 36.223,50 zł brutto,

w Konarach Łęg, gmina Brochów , powiat sochaczewski , woj. mazowieckie, o pow.

łącznej 1,8005 ha składającej się z działek o nr:

– 502/6- 0,1500 ha, 502/7-0,1500 ha, 502/10- 0,1500 ha, 502/11- 0,1500 ha , 502/15- 0,1500 ha, 502/16 – 0,2001 m2 , 502/20- 0,1660 m2 o pow. 1,1161 ha opisane w KW PL1O/00044322/7 – cena wywoławcza 64.064,00 zł brutto.

-udziały w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej , składające się z działek ew. nr 502/1, 502/3, 502/17, 502/18 o łącznej pow. 0,6844 ha , KW nr PL1O/00044223/3, cena wywoławcza 10.364,00zł brutto.

Cena łączna wywoławcza wynosi 750.000,00 zł /słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/

2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Burkackiego nr upr. 2957 z dnia 10.02.2016 i opinia uzupełniająca z dnia 18.03.2016 . Łączna wartość nieruchomości wg oszacowania rzeczoznawcy to kwota 1. 674 .055,00 zł.

3. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10.07.2018 o wyrażeniu zgody na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości , o której mowa w pkt.1, na warunkach określonych we wniosku syndyka z dnia 1 marca 2018 r.

§ 2

Podstawy prawne przetargu/aukcji

   1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach , w trybie sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka.

   2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

   1. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr. up., a ponadto:

  1. sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

  2. upadły.

§3

Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty

 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 750 000,00 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto ).

 1. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na co najmniej trzech portalach internetowych .

 1. Oferty należy składać do dnia 17.08.2018 na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 .

 1. Decydująca jest data faktycznego wpływu oferty do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.

 1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego z podaniem sygnatury akt X GUp 71/13 wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Jerzego Siemiatyckiego i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

 1. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.

  2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.

  3. Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

  4. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.

  5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

  6. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

  7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

  8. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).

  9. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.

  10. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.

  11. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

  12. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

  13. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków;

  14. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.

§ 4

Wadium

   1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 37.500,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych).

   1. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Siemiatyckiego w upadłości w banku BZ WBK SA o numerze 12 1090 1030 0000 0001 2191 9965, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 71/13 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

§ 5

Przetarg pisemny

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w dniu 22.08. 2018 roku o godzinie 10.00.

 1. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub pełnomocnika syndyka , w obecności protokolanta i przybyłych oferentów, jeśli oferenci będą mieli wolę uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. j).

 1. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:

  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu

  2. ustala liczbę złożonych ofert

  3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów

  4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

 1. odpowiadają warunkom regulaminu przetargu

 2. zostały złożone w wyznaczonym terminie

 3. zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta

 4. w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania

 1. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.

§ 6

Aukcja

  1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:

    1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

    2. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,

    3. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,

    4. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 5000,00 zł ( pięć tysięcy złotych),

    5. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.

    6. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.

  1. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

§ 7

Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.

 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

 3. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie 2 miesięcy od daty wyboru oferty przez syndyka , wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.

 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

 5. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy sprzedaży , do wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej.

 6. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 7. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.

 8. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

 9. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

2018-11-17T12:22:06+00:00