UWAGA ZMIANY W PRZEPISACH VAT i Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych od 01.01.2013

UWAGA ZMIANY W PRZEPISACH VAT i Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych od 01.01.2013

PODATEK VAT

W związku ze zmianami rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, tzw. „ulgi za złe długi” w ustawie VAT dodano art.89b:

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności .

Jeżeli należność została uregulowania po dokonaniu korekty nie zapłaconej faktury w terminie 150 dni, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku wynikającej z zapłaconej faktury. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Gdy w momencie kontroli skarbowej lub czynności sprawdzających stwierdzono by, że podatnik naruszył obowiązek skorygowania podatku VAT od faktury nie zapłaconej w powyższym terminie, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z powyższymi zasadami.

 

PODATEK DOCHODOWY – obowiązek korekty kosztów lub zwiększenia przychodów.

W związku z dodaniem art. 24d w ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kwoty wynikającej z faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury ( nie została zapłacona faktura, towar nie został przekazany bądź usługa nie została wykonana) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tego dokumentu.

Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w powyższym artykule ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, nie ponosił kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

 

2013-01-08T01:11:04+00:00