Ulga prorodzinna, ulga na dzieci w PIT za 2017

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Odliczenie na dzieci przysługuje rodzicom sprawującym władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym dziecka (jednak tylko w wypadku, gdy dziecko z nimi zamieszkuje) oraz, jeśli żyje ono w rodzinie zastępczej – rodzicom zastępczym. Z odliczenia nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Prawo do odliczenia oraz wysokość tego odliczenia wynika z tego, czy rodzic lub opiekun:

pozostaje w związku małżeńskim czy nie,

wychowuje jedno, dwoje czy troje lub więcej dzieci,

osiąga wysokie wynagrodzenie, czy też nie zarabia aż tak dobrze,

posiada oskładkowane umowy, z których uzyskuje wynagrodzenie, czy też nie płaci składek ZUS i zdrowotnych lub są one niskie.

Wykorzystany limit odliczenia – ulga do zwrotu

W rozliczeniu podatkowym za rok 2017 możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od podatku – istnieje także możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z tego odliczenia

W deklaracjach składanych w roku 2018 (za 2017 r.) wniosek składa się w deklaracjach PIT-37 lub PIT-36. Wniosek o zwrot dotyczy okresu od 2014 r.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),

składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).

Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy.

Jaka jest wysokość odliczenia na dziecko?

Wysokość ulgi na dzieci zależy od liczby posiadanych dzieci i przysługuje obojgu małżonkom łącznie:

  • jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł), jeśli dochód roczny jednego rodzica nie przekroczył 56 000 zł a łącznie obojga rodziców (opiekunów) 112 000 zł.
  • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi tak sami po 92,67 zł na każde dziecko (roczna ulga na dwójkę dzieci to 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi.
  • troje dzieci – miesięczna ulga na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł a na trzecie dziecko 166,67 (roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12). Dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi.
  • czworo lub więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł ( roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł). Dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi.

Rozliczenie zmieniają się gdy w trakcie roku zmienia się sytuacja rodzinna, dziecko kończy 18 lub 25 r.ż. (gdy uczy się lub studiuje), zmienia stan cywilny, dziecko osiąga niektóre własne dochody.

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

odpis aktu urodzenia dziecka;

zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

Aby uzyskać pomoc w przygotowaniu PIT za rok 2017 zapraszamy do naszej Kancelarii.

2018-01-08T02:30:50+00:00