Udział w wysokości 1/2 w prawie własności- działka w miejscowości Werpol woj. podlaskie

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XIX GUp 466/21 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :
I. Udział w wysokości 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 608, położoną w miejscowości Werpol ( obręb 0019), gmina Nurzec – Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, o pow. 1,3500 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą KW nr BI3P/00028458/3.

Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 7.000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złote 00/00 groszy).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa nr 2, XIX GUp466/21.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2022 godz.13.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Agnieszka Pilaszek w upadłości nr 04 1090 1056 0000 0001 3617 9631 z dopiskiem „wadium – przetarg nr 2 – sygn. akt. XIX GUp 466/21 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

 

Operat szacunkowy

Warunki aukcji i licytacji

Postanowienie o upadłości 

2022-02-04T14:35:44+00:00