Syndyk- Współwłasność ½ udziału w nieruchomości lokalowej przy ul. Kramarskiej 14 w Warszawie

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (XIX GUp 517/21, XIX GU 97/21) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:
Współwłasność w wysokości ½ udziału w nieruchomości lokalowej nr 125 przy ul. Kramarskiej 14 w Warszawie  o pow. użytkowej 63,85 m2, komórka lokatorska nr 34 o pow. 2,44 m 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 6629/2802947, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest KW przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr WA6M/00460098/4.
Drugim współwłaścicielem nieruchomości jest były małżonek Upadlej, z którym nie ma kontaktu.
Cena wywoławcza łączna przedmiotu przetargu wynosi 208.000,00 zł (słownie : dwieście osiem tysięcy złotych 00/100 groszy).
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2022 roku na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68lok. 52, 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp
517/21.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2022 godz.10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości

10.400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy : Dorota Bloch – Kmieć w upadłości nr 58 1090 2835 0000 0001 4835 4575 z dopiskiem „wadium – przetarg -udział lokal mieszkalny – sygn. akt. XIX GUp 517/21 ”
najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu ( regulamin przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 –
17.00 pon.- piąt., pod nr tel. 605 420 802 po wcześniejszym umówieniu się oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

 

Operat szacunkowy

Warunki sprzedaży i aukcji 

2022-04-29T13:43:12+00:00