Syndyk w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

OPERAT_Skwierzyna_Parkowa w wersji pdf.

Syndyk  w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 143/18 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki :

prawa wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami  poprodukcyjnymi, położonej w Skwierzynie, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie, stanowiącej działki nr ew. 273/3 i 278/2 , o powierzchni łącznej  8 330 m2, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00037445/9.

Cena wywoławcza :  515 000,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy złotych)

Oferty pisemne należy   składać w nieprzekraczającym terminie  do dnia 06 lutego 2019 r.  na adres :  Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa  do godz. 16.00, z dopiskiem oferta przetargowa, sygn. akt X GUp 143/18.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2019 r. o godz. 10.00  w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa , III p.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu , najpóźniej do dnia 06 lutego 2019 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości   25.750 zł   zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt  złotych)  na rachunek bankowy masy upadłości :

Zbigniew Strzemiecki w upadłości   

nr rach.  88 1090 1014 0000 0001 3593 5604

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, opis i oszacowanie nieruchomości  oraz inne informacje  na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w sekretariacie w Kancelarii  Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr  tel. 605 420 802, na stronie www.kancelaria-golebiowska.com .

 

WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI

Na sprzedaż z wolnej ręki prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w Skwierzynie  , powiat międzyrzecki , woj. lubuskie  , składającej się z działek nr ew. 273/3 i 278/2 , o powierzchni łącznej 8 330 m2, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00037445/9

§1

  Przedmiot przetargu

 

 1. Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w Skwierzynie , powiat międzyrzecki , woj. lubuskie  , stanowiącej działki nr ew. 273/3 i 278/2 , o powierzchni łącznej  8 330 m2, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00037445/9
  1. Działka nr ew. 273/3  o pow. 8235 m2 zabudowana jest trzema budynkami:

– budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 979 m 2, stanowiącym nieużytkowany obiekt poprodukcyjny / były zakład przetwórstwa mięsnego /,

– budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 91 m2 , w zabudowie zwartej z budynkiem produkcyjnym , stanowiącym część handlową / sklep firmowy/,

-budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 16 m2 , stanowiącym nieużytkowaną portiernię.

Łączna powierzchnia zabudowy    wynosi 1086 m 2.

              1.2 Działka ew. nr 278/2 o pow. 95 m2  niezabudowana , stanowiąca dostęp komunikacyjny do dz.

                    Ew. nr 278/3.

              1.3 Grunt stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostaje w użytkowaniu

                     wieczystym osób fizycznych Upadłego Zbigniewa Strzemieckiego i jego małżonki Anny Margol

                     Strzemieckiej .

2. Operat szacunkowy sporządzony przez  rzeczoznawcę majątkowego Kamilę Marynowską – Małycha  z dnia 25.04.2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul .Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 143/18  w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

3. Zgoda na sprzedaż z wolnej ręki praw – postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy X Wydział Gospodarczy z dnia 12.12.2018 r.

§2

Podstawy prawne przetargu/aukcji

 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w art. 320 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku; dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto:

a. Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

b.upadły.

§3

Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty

 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 515 000,00  zł brutto (słownie: pięćset piętnaście tysięcy złotych brutto ).
 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez zamieszczenie w prasie poczytnej  oraz na co najmniej dwóch portalach internetowych .
 3. Oferty należy składać do dnia  06 lutego 2019 r. do godz. 16.00 , na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul .Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa ,  z dopiskiem Oferta przetargowa X GUp 143/18..
 4. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Syndyka  po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 143/18  wraz z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

a. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL.

b. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego.

c. Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie.

d. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy.

e. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

f. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu.

g. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

h. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku).

i. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy.               

j. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji.

k. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty.

l. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach.

m. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków;

n. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.

§4

Wadium

 1.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  25.750 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).   
 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości  Zbigniewa Strzemieckiego w upadłości w banku Santander Bank SA  o numerze: 88 1090 1014 0000 0001 3593 5604 , z dopiskiem „Przetarg  – sygn. akt. X GUp 143/18 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu     wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium     na w/w rachunku bankowym.

§5

Przetarg pisemny

 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2019 r. o godzinie  10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68/52 , 01-949 Warszawa , III p.
 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka lub jego pełnomocnika oraz w obecności przybyłych oferentów, jeśli wyrażą taką chęć.
 3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt. 6 lit. j).
 4. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności:
 • stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu
 • ustala liczbę złożonych ofert
 • sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów
 • otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty:

                  a. odpowiadają warunkom regulaminu przetargu

                   b. zostały złożone w wyznaczonym terminie

                   c. zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta

                   d. w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania

       5. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta.

§6

Aukcja

 

  1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach:

a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę,

c. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia,

d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 2 000,00 zł (  dwa tysiące złotych),

e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem.

f. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia.

 

               2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta.

§7

Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Wybór oferenta dokonany przez syndyka nie  wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza.
 2.  Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty.
 3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 4. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk  będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie 15  dni od dnia wezwania przez syndyka / od daty listu potwierdzającego przyjęcie przez Kupującego lub pieczątki na kopercie – zwrot niepodjętego w terminie listu/, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości.
 5. Określić , że umowa sprzedaży może być zawarta w terminie nie dłuższym niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia  wyboru oferenta przez Syndyka.
 6. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
 7. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
 8. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.
 9. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 10. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 póź. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

2019-01-11T16:47:39+00:00