Syndyk w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Strzemieckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej , sygn. akt XVIII 3201/19 , poprzednia sygn.akt X GUp 143/18 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki :

Prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami poprodukcyjnymi, położonej w Skwierzynie , powiat międzyrzecki , woj. lubuskie , stanowiącej działki nr ew. 273/3 i 278/2, o powierzchni łącznej 8 330 m 2, dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/00037445/9.

Cena wywoławcza : 515 000,00 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy złotych)

Oferty pisemne należy składać w nieprzekraczającym terminie do dnia 20 lipca 2019 r. na adres : Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa do godz. 16.00, z dopiskiem oferta przetargowa , sygn. akt XVIII 320/19

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa, III p.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 20 lipca 2019 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 25.750 zł  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy masy upadłości :
Zbigniew Strzemiecki w upadłości

Szczegółowe warunki przetargu i aukcji, opis i oszacowanie nieruchomości oraz inne informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w sekretariacie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul.  Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. lub pod nr tel. 605 420 802

Warunki przetargu

OPERAT_Skwierzyna

2019-07-04T15:15:51+00:00