Syndyk w postępowaniu upadłościowym – Ząbki ul. Drewnicka 2

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 811/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
1/ prawa własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej , usytuowanej na V kondygnacji ( IV piętro) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Drewnickiej 2 lok. 519 w Ząbkach, o pow. 83,34 m 2, na terenie gminy Ząbki, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00097840/8 wraz z udziałem w wysokości 1530/100000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, nr KW WA1W/00038623/0.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 272 324,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2020 roku na adres: Kancelaria Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52, 01-949 Warszawa, z dopiskiem oferta przetargowa, XVIII GUp 811/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2020 roku r. o godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 , 01-949 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jakuba Jaworskiego w upadłości nr 51 1090 1014 0000 0001 4397 2914 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 811/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Pozostałe informacje na temat przedmiotu przetargu ( warunki przetargu, operat szacunkowy, inne) dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt., pod nr tel. 605 420 802 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

 

Operat szacunkowy

Warunki przetargu

2020-07-28T16:15:53+00:00