Syndyk w postępowaniu upadłościowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komorskiej 8 w Warszawie

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1162/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż :
1/ udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 76 usytuowanej na XIII kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komorskiej 8 w Warszawie , na terenie dzielnicy Praga
Południe , dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr  WA6M/00463018/1 wraz z udziałem w wysokości 6122/6554152 w
nieruchomości wspólnej , którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali , nr KW WA6M/00210421/1. Powierzchnia lokalu – 59,60 m2 –

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 207.440 zł ( słownie : dwieście siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2020 roku na adres : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100A , 00-454 Warszawa , z dopiskiem oferta przetargowa, XIX GUp 1162/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 04 marca 2020 roku r. o godz. 9.45 w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w Sali nr 119.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.380 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Roberta Pośniaka w upadłości na rach.bankowy 03 1090 1753 0000 0001 1163 8406 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1162/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Operat szacunkowy dostępny jest w czytelni Sądu (parter budynku).

Pozostałe informacje na temat przedmiotu przetargu dostępne są w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , pod nr tel. 605 420 802 oraz na www.kancelaria-golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

Warunki przetargu

Operat szacunkowy

2020-02-11T15:06:05+00:00