Syndyk w postępowaniu upadłościowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komorskiej 8 w Warszawie

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1162/19 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:
udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 76 usytuowanej na XIII kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komorskiej 8 w Warszawie, na terenie dzielnicy Praga Południe, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA6M/00463018/1 wraz z udziałem w wysokości 6122/6554152 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali , nr KW WA6M/00210421/1. Powierzchnia lokalu – 59,60 m2 –

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 88.162,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote ).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 roku na adres : Kancelaria Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52, 01-949 Warszawa z dopiskiem oferta przetargowa XIX GUp 1162/19.

Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz ewentualne przeprowadzenie licytacjinastąpi w dniu 29 lipca 2020 roku r. o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok. 52 w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4 408,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiem złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Roberta Pośniaka w upadłości :
na rach.bankowy 03 1090 1753 0000 0001 1163 8406 z dopiskiem „wadium – przetarg – sygn. akt. XIX GUp 1162/19 ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert tj 27.07.2020.

Operat szacunkowy , warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje na temat przedmiotu sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka ul. Kasprowicza 68 lok.52 w Warszawie w godz. 9.00 – 17.00 pon.- piąt. , lub pod nr tel. 605 420 802 oraz na www.kancelaria golebiowska.com.pl / zakładka przetargi upadłościowe/

 

OPERAT SZACUNKOWY 

WARUNKI SPRZEDAŻY I AUKCJI 

2020-07-08T14:00:04+00:00